Р Е Ш Е Н И Е №449

гр.Монтана

16.09.2014г.

Административен съд Монтана ,в публично съдебно заседание на дванадесети септември ,през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

БИСЕРКА БОЙЧЕВА

РЕНИ ЦВЕТАНОВА

при секретаря….Д.Д. .............…..и с участието на прокурора…………… Г.Александрова…..…………….……….………като разгледа докладвано от……съдията БОЙЧЕВА…………КАНД№330/

2014 г. по описа на съда…за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.208 и сл.АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

С решение от 11.04.2014г.,постановено по АНД №50/2014г.по описа на РС-Лом е потвърдено наказателно постановление №1101987/ 04.12.2014г.на Директора на Агенция за Държавна финансова инспекция-гр.София,с което на „Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Николай Ч*** ” ЕООДгр.Лом, представлявана от управителя Д-р Г.Т.С. ,в качеството и на публичноправна организация и възложител на обществени поръчки по чл.7,т.3 от ЗОП е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 8000 лв.,на основание чл.129,ал.1 във връзка с чл.133,ал.2 от ЗОП,за нарушение на чл.16,ал.8във връзка с ал.1 във връзка с чл.14,ал.1,т.2 във връзка с чл.8,ал.3 във връзка с чл.7,т.3 от ЗОП .

Горното решение е обжалвано с касационна жалба от Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Николай Ч*** ” ЕООДгр.Лом ,представлявана от управителя Д-р Г.Т.С. ,с твърдения за неговата незаконосъобразност.В съдебно заседание чрез юрк.С. моли за отмяна на решението на съда,по съображения изложени в касационната жалба.

Ответникът по жалбата- Директора на Агенция за Държавна финансова инспекция-гр.София ,чрез юрк.Д. моли да се остави в сила решението на съда ,като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура Монтана счита жалбата за неоснователна,а решението на съда за правилно.

Административен съд Монтана,като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата,намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.211,ал.1 от АПК и е допустима,а разгледана по същество се явява неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено,че на касатора в настоящето производство е съставен акт за установяване на административно нарушение№11011987/28.08.2013г. и наказателно постановление №11011987/04.12.2013г.,за това,че при извършена проверка в „Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Николай Ч*** ” ЕООД,гр.Лом ,от контролните органи на АДФИ е установено,че към 01.06.2012г. управителя д-р Г.Т.С. не е взел решение за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени средства и медицински консумативи за хемодиализно лечение” чрез открита или ограничена прлоцедура,с което е нарушил чл.16,ал.8във връзка с ал.1 във връзка с чл.14,ал.1,т.2 във връзка с чл.8,ал.3 във връзка с чл.7,т.3 от ЗОП,за което на дружеството е наложена „имуществена санкция” в размер на 8000лв. на основание чл.129,ал.1 във връзка с чл.133,ал.2 от ЗОП . При тази фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното.

Решението на въззивния съд е правилно и законосъобразно.Видно от делото„Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Николай Ч*** ” ЕООД е санкционирана ,за това,че на база сключени от управителя 8 бр. договори с изпълнители по предходна обществена поръчка ,след изтичане срока на договорите ,е извършена доставка на лекарствени средства и медицински консумативи на обща стойност 157 403,13лв.,,/видно от представени фактури за доставките/,а не е открита нова процедура по обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени средства и медицински консумативи за хемодиализно лечение” чрез открита или ограничена процедура . Съгласно чл.16,ал.8 от ЗОП възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. Съгласно чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат следните стойности без ДДС:по т.2. за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв.Видно от делото ,касае се за доставка на лекарствени средства и медицински консумативи на обща стойност 157 403,13лв.,без да е провеждане нова процедура по ЗОП ,като е добавена клауза към сключени по предходна процедура договори с изпълнители ,че до провеждане на нова процедура, същите ще продължават да изпълняват задълженията си,след изтичане на срока на договорите,при което е налице грубо нарушение на материалния закон и правилно и законосъобразно е санкционирано лечебното заведение.Като е достигнал до същите правни изводи районния съд е постановил решение в унисон с приложимия материален и процесуален закон ,следвайки установената практика по тази категория дела,при което неговото решение като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.Правилно е определена и санкцията за това нарушение от административнонаказващия орган,при което решението, като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.221,ал.2 от АПК Административният съд

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 11.04.2014г.,постановено по АНД №50/2014г.по описа на РС-Лом.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Ключови думи
No law branches!