Р Е Ш Е Н И Е № 450

16.09.2014г.

в името на народа

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -МОНТАНА ,ІV СЪСТАВ, в закрито заседание на шестнадесети септември , през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПPEДСЕДАТЕЛ:Б*** Б***

,като разгледа докладваното от съдия Б*** , административно дело№422/2014г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 294 и сл. от АПК .

Образувано е по жалба /наименована искова молба/на И.З.Т. *** против бездействие на Кмета на Община Б*** , в качеството му на орган по изпълнението по смисъла на чл. 271, ал.1, т.1 от АПК. Твърди се, че с молба от 20.06.2014г. жалбодателката поискала от кмета да приведе незабавно в изпълнение постановената от него Заповед № 471/01.10.2013г ,с която на основание чл.195 ЗУТ е наредено премахването на три броя сгради –едноетажна полумасивна жилищна сграда,едноетажна паянтова жилищна сграда и едноетажна паянтова стопанска сграда ,находящи се в УПИ9-68 ,кв.53 по кадастралния и регулационния план на с.Е*** ,общ.Бойчиновци, обл.Монтана,собственост на жалбоподателката И.З. М*** /Т./ и на Ц*** З. ***.М*** съда да обяви за незаконосъобразно бездействието на Кмета на Община Б*** , като наложи на същия глоба по чл. 290, ал.1 от АПК и възложи изпълнителните действия на съдебен изпълнител, в чийто район е местоизпълнението на задължението.

Жалбата е подадена от лице с правен интерес и при безсрочност на оспорването, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

Установено е по делото ,че с влязло в сила Решение по адм.д.№2922/2014г. на ВАС е отменено Решение№757 от 10.12.2013г., постановено по адм.д.№686/13г. на АС-М*** и е обявена за нищожна заповед №518/24.10.2013г. на кмета на община Б*** .С последната е отменен предходен административен акт на кмета на община Б*** -заповед№471/01.10.2013г.за премахване на три броя сгради издадена на основание чл.195 ЗУТ.След като заповед№518/24.10.2013г. е призната за нищожна с влязло в сила решение на ВАС ,следва да се пристъпи към изпълнение на заповед№471/24.10.2013г. от органа по изпълнение-кмета на община Б*** .Налице е изпълнителен титул - Заповед №471/01.10.2013г ,с която на основание чл.195 ЗУТ е наредено премахването на три броя сгради –едноетажна полумасивна жилищна сграда,едноетажна паянтова жилищна сграда и едноетажна паянтова стопанска сграда ,находящи се в УПИ9-68 ,кв.53 по кадастралния и регулационния план на с.Е*** ,общ.Бойчиновци, обл.Монтана, собственост на И.З. М*** и Ц*** З. ***, и която подлежи на незабавно изпълнение, тъй като попада в хипотезата на 217,ал.1,т.9 ЗУТ. Налице е и процесуалната предпоставка за правото на жалба - поискано е извършване на изпълнение. Установява се също, че са изтекли повече от 7 дни от подаването на искането за изпълнение./молбата на жалбоподателката е входирана в кметството на 20.06.2014г./ Административният орган не оспорва, че липсва изпълнение, а в мотивите си по чл. 297, ал.3 от АПК сочи, че не пристъпва към изпълнение на заповедта ,т.к.не било установено по съдебен ред кой е собственик на сградите и на терена под тях. Тези негови изводи са несъстоятелни,заповедта подлежи на незабавно изпълнение по смисъла на цитираната разпоредба, а бездействието на кмета е незаконосъобразно. Поради това жалбата е основателна, поради което следва да бъде наложена глоба на Кмета на Община Б*** , а изпълнителните действия до приключване на изпълнението следва да бъдат възложени на държавния съдебен изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението – гр.М*** , а ако жалбодателят иска тези действия да бъдат извършени от Ч*** , а не от Д*** , липсват пречки да поиска делото да бъде прехвърлено на избран от него Ч*** .

Мотивиран от горното и на основание чл. 298, ал.3 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

НАЛАГА ГЛОБА в размер на 50 лв. на Кмета на Община Б*** .

ВЪЗЛАГА изпълнителните действия до приключване на изпълнението на държавен съдебен изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението –гр.М*** .

Копие от решението да се изпрати на РС – М*** .

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ключови думи
No law branches!