Р Е Ш Е Н И Е № 447

гр.Монтана

16.09.2014г.

Административен съд Монтана ,в публично съдебно заседание на дванадесети септември ,през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

БИСЕРКА БОЙЧЕВА

РЕНИ ЦВЕТАНОВА

при секретаря….Д.Д. .............…..и с участието на прокурора…………… Г.Александрова…..…………….……….………като разгледа докладвано от……съдията БОЙЧЕВА…………КАНД№384/

2014 г. по описа на съда…за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.208 и сл.АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

С решение от 18.06.2014г.,постановено по АНД №242/2014г.по описа на РС-Лом е отменено наказателно постановление №12/НП-39/01.04.2014г. на Директора на РЗОК-Монтана,с което на „Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Николай Ч*** ” ЕООДгр.Лом, представлявана от управителя Д-р Г.Т.С. , е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 400 лв.,на основание чл.105а,ал.3 от ЗЗО ,за нарушение на чл.46,ал.1 от ЗЗО във връзка с чл.55,ал.2,т.2 , т.3 и т.5 от ЗЗО,чл.177,ал.3,т.2 от НРД2012 за МД във връзка с чл.102,ал.1,т.1 от Решение№РД-НС-04-8/31.01.2013г.на НС на НЗОК.

Горното решение е обжалвано с касационна жалба от Директора на РЗОК-Монтана,с твърдения за неговата незаконосъобразност.В съдебно заседание чрез юрк.Христова моли за отмяна на решението на съда .

Ответникът по жалбата- „Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Николай Ч*** ” ЕООДгр.Лом, представлявана от управителя Д-р Г.Т.С., чрез юрк.Стоянова моли да се остави в сила решението на съда ,като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура Монтана счита жалбата за неоснователна,а решението на съда за правилно.

Административен съд Монтана,като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата,намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.211,ал.1 от АПК и е допустима,а разгледана по същество се явява неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено,че на ответника в настоящето производство е съставен акт за установяване на административно нарушение№12/13-02-8/21.02.2014г. и наказателно постановление №12/НП-39/01.04.2014г.,за това,че при извършена съвместна финансова проверка от 30.01.2014г. до 07.02.2014г. в „Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Николай Ч*** ” ЕООД в гр.Лом са констатирани 3 бр.нарушения по отношение на три ЗЗОЛ Л*** А*** Г*** ,В*** И*** К*** и Н*** И*** Н*** ,представляващи нарушения на чл.46,ал.1 от ЗЗО във връзка с чл.55,ал.2,т.2 , т.3 и т.5 от ЗЗО,чл.177,ал.3,т.2 от НРД2012 за МД във връзка с чл.102,ал.1,т.1 от Решение№РД-НС-04-8/31.01.2013г.на НС на НЗОК,за което на „Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Николай Ч*** ” ЕООДгр.Лом, представлявана от управителя Д-р Г.Т.С. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 400 лв.,на основание чл.105а,ал.3 от ЗЗО.При тази фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното.

Решението на въззивния съд е правилно и законосъобразно.Видно от делото, „Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Николай Ч*** ” ЕООД е санкционирана ,за това,че е нарушила редица разпоредби на здравното законодателство-ЗЗО,НРД2012 за медицинските дейности. За да отмени наказателното постановление съдът е приел ,че не може за 3 отделни нарушения да се налага една административно-наказателна санкция.Тези изводи на съда се споделят от настоящата касационна инстанция и като е достигнал до тях съдът не е нарушил материалния и процесулния закон.След като са констатирани 3 отделни нарушения по отношение на реда за оказване на болнична помощ на 3 ЗЗОЛ ,е следвало да бъдат наложени и 3 наказания от страна на контролния орган и като е наложил едно наказание на дружеството същия е нарушил административнопроизводствените правила и материалния закон. Решението на съда ,с което е отменено наказателното постановление на това основание се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.221,ал.2 от АПК Административният съд

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 18.06.2014г.,постановено по АНД №242/2014г.по описа на РС-Лом .

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.

Ключови думи
No law branches!