Р Е Ш Е Н И Е № 446

гр.Монтана

16.09.2014г.

Административен съд Монтана ,в публично съдебно заседание на дванадесети септември ,през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

БИСЕРКА БОЙЧЕВА

РЕНИ ЦВЕТАНОВА

при секретаря….Д.Д. .............…..и с участието на прокурора…………… Г.Александрова…..…………….……….………като разгледа докладвано от……съдията БОЙЧЕВА…………КАНД№380/

2014 г. по описа на съда…за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.208 и сл.АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

С решение от 19.06.2014г.,постановено по АНД№40181/2014г., Районен съд-гр.Монтана е отменил като незаконосъобразно наказателно постановление №165/03.09.2013г. на Началника на РУП-Монтана,с което на И.М.И. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. на основание чл.315,ал.1,т.1от КЗ.

Горното решение е обжалвано с касационна жалба от Началника на РУП –Монтана ,с искане да бъде отменено решението на МРС като неправилно и незаконосъобразно.В съдебно заседание чрез юрк.Д. излага доводи за отмяна на решението на съда.

Ответникът по касацията - И.М.И. изразява становище за потвърждаване на обжалваното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура Монтана счита жалбата за основателна,а решението на съда за неправилно.

Настоящият състав на Административен съд Монтана, като взе в предвид оплакванията в жалбата, доводите на страните,събраните по дело-то доказателства и приложимата нормативна уредба намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна,в срока по чл.211 АПК ,поради което се явява процесуално допустима,а разгледана по същество същата се явява и основателна по посочените по-долу съображения.

Решението на Районен съд-гр.Монтана е неправилно и незаконо-съобразно. От фактическа страна по делото е установено,че на ответника в настоящето производство И.М.И. е съставен акт за установяване на административно нарушение №165/28.08.2013г. и наказателно постановление №165/03.09.0213г.за това ,че на 28.08.2013г. около12,20ч. по път Е-79 управлява л.а. „ВАЗ 2107” с ДК№М 6518 АН като при проверката се установява ,че водачът не е сключил задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите за 2013г.,с което е нарушил чл.315,ал.1,т.1 от КЗ и му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв.

За да отмени наказателното постановление Районния съд е приел ,че приложим в конкретния случай е чл.28 от ЗАНН, т.к. водача бързал за погребение и не бил съобразил ,че няма гражданска отговорност ,но след като му е съставен АУАН на 28.08.2013г. още на другия ден-29.08.2013г. сключил такава. Тези негови съображения не се споделят от настоящата касационна инстанция.За да е приложим чл.28 от ЗАНН следва нарушението да е малозначително по своята същност и само формално да осъществява признаците на извършеното нарушение,което в настоящия случай не се наблюдава.Акта за нарушение е подписан без възражение от водача,същият не е направил и писмени възражения в 3- дневния срок по чл.44,ал.1 от ЗАНН,като форсмажорното обстоятелство –че бърза за погребение на леля си се изтъква за първи път в жалбата срещу наказателното постановление.Фактът ,че след съставяне на акта водача веднага още на другия ден е сключил договор за задължителна гражданска отговорност също не го оневинява и не дерогира извършеното нарушение,което е съществено. Ирелевантно по делото е по каква причина същият не е сключил гражданска отговорност,и в този смисъл правилно и законосъобразно административнонаказващия орган се е позовал на нормата на чл.259,ал.1,т.1 от КЗ ,съгласно която договор за застраховка “ГО”на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице ,което притежава МПС ,което е регистрирано на територията на страната и не е било спряно от движение и на ангажираната във връзка с това административно нарушение отговорност по чл.315,ал.1,т.1 КЗ,която регламентира,че лице,което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249,т.1 или 2 или което управлява МПС,във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за застраховка”ГО”на автомобилистите се наказва с глоба от 400 до 600 лв.,като е определил наказанието на минимума за този вид нарушения,с оглед преценката на смекчаващи и отегчаващи обстоятелства,съобразно разпоредбата на чл.27 от ЗАНН. Затова и решението на съда като противоречащо на материалния закон следва да се отмени и вместо него да се постанови друго решение ,с което да се потвърди наказателното постановление.Водим от гореизложеното административният съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение от 19.06.2014г.,постановено по АНД№40181/ 2014г.по описа на Районен съд-гр.Монтана и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №165/03.09.2013г. на Началника на РУП-Монтана,с което на И.М.И. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. на основание чл.315,ал.1,т.1от КЗ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Ключови думи
No law branches!