Р Е Ш Е Н И Е № 443

гр.Монтана

16.09.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд Монтана ,в публично съдебно заседание на дванадесети септември ,през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

БИСЕРКА БОЙЧЕВА

РЕНИ ЦВЕТАНОВА

при секретаря….Д.Д. .............…..и с участието на прокурора…………… Г.Александрова…..…………….……….………като разгледа докладвано от……съдията БОЙЧЕВА…………КАНД№347/

2014 г. по описа на съда…за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл.208 и сл. от АПК ,във вр.с чл.63 ,ал.1 от ЗАНН.

С решение от 14.05.2014г.,постановено по АНД№40135/2014г. по описа на РС-Монтана е отменено наказателно постановление №12/055от 10.03.2014г.на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Монтана,с което на „В*** груп инженеринг”ЕООД, гр.Б*** ,в качеството му на работодател е наложено административно наказание„имуществена санкция” в размер на 2500 лв.на основание чл.416,ал.5 във връзка с чл.413,ал.2 от КТ ,за нарушение по чл.14,ал.2 от Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Горното решение е обжалвано с касационна жалба от Директор на Дирекция „Инспекция по труда”гр.Монтана с искане да се отмени решението на съда,като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание не изпраща представител ,но в писмено становище ,чрез юрк.Кръстева моли да се отмени решението на съда,като неправилно и незаконосъобразно.

Ответникът по жалбата-„В*** груп инженеринг”ЕООД, гр.Б*** ,чрез адв.К. моли да се потвърди решението на въззивния съд като правилно и законосъобразно ,като излага конкретни доводи за това.

Представителят на Окръжна прокуратура счита жалбата за неоснователна.

Административен съд Монтана,като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата,намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.211,ал.1 от АПК и е допустима,а разгледана по същество се явява неоснователна,по изложените по-долу съображения.

Установено е по делото ,че при извършена проверка на място на 22.02.2014г.,и на 24.02.2014г.и 25.02.2014г. по документи по спазване на трудовото законодателство от контролните органи на ИТ-Монтана, на обект на полагане на канализация по ул.”К*** и М*** ” в близост до ул.”Х.Д*** ” в гр.Монтана е установено ,че дружеството в качеството си на работодател,представлявано от В.А.А. не е организирал провеждането на периодичен инструктаж на лицето А*** И*** Н*** ,поради което е настъпила трудова злополука с фатален край за лицето ,при което е нарушен чл.14,ал.2 от Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата на осигуряване на здравословни и безопани условия на труд,за което на дружеството е наложена административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2500лв.на основание чл.416,ал.5 във връзка с чл.413,ал.2 от КТ.

Решението на въззивният съд е правилно и законосъобразно.За да отмени наказателното постановление въззивния съд е приел ,че административнонаказващия орган с наказателното постановление е нарушил материалния закон,т.к. съгласно посочената като нарушена разпоредба на чл.14,ал.2 от Наредбата периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1, и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.Видно от приложения като доказателство пред въззивния съд трудов договор,работникът е постъпил на работа на 29.11.2013г.,и периодичен инструктаж е следвало да му се направи до 29.02.2014г.,т.е. до 3 месеца след постъпването на работа. Трудовата злополука е станала на 22.02.2014г.,при което няма нарушение на посочената разпоредба,за да бъде санкционирано въпросното дружество. В този ред на мисли ,като е извел извод за липса и недоказаност на нарушението и като е отменил наказателното постановление съдът не е нарушил материалния закон и процесуалните правила ,при което неговото решение като правилно и законосъобразно постановено следва да се остави в сила.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.221,ал.2 от АПК Административният съд

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 14.05.2014г.,постановено по АНД№40135/2014г. по описа на РС-Монтана.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.

Ключови думи