Р E Ш Е Н И Е

№ 426

гр.Плевен, 16 Септември 2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр.Плевен, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на пети септември, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Председател: Полина Богданова-Кучева

Членове: Цветелина Кънева

Катя Арабаджиева

При секретаря Д.Д. и с участието на прокурора Йорданка Антонова, като разгледа докладваното от съдия Кънева касационно административно-наказателно дело № 569 по описа за 2014 г. на Административен съд - Плевен и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН във връзка с чл.348 НПК и чл.208 и сл. АПК.

С Решение № 779 от 03.06.2014г., постановено по НАХД № 1388 по описа за 2014г., Районен съд – Плевен е отменил Наказателно постановление № 134/30.08.2013 г.на Зам.кмета на Община Плевен, с което на В.А.Д. ***, на основание чл.25, ал.1, т.13, във вр. с чл.3, т.13 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Плевен, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв.

Срещу решението е подадена касационна жалба от Община Плевен, чрез юрисконсулт П. П., в която са наведени доводи, че съдебният акт е неправилен. Касаторът не е съгласен с извода на съда, че е налице несъответствие, водещо до незаконосъобразност на НП, и изразяващо се в непосочена конкретна нарушена норма. Не е съгласен и с приетото, че случаят е маловажен такъв, като сочи, че с деянието се нарушава правно установен ред, както и че крие непосредствена и съществена опасност от засягане на значими обществени отношения. Сочи се, че в съставяният АУАН са отразени две самостоятелни нарушения на различни наредби на ОбС-Плевен, по които са издадени две наказателни постановления. Въпреки съдебната практика, за несъществен пропуск е посочено липсата на отразена като нарушена конкретна норма, която нередовност е отстранена по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН. Изразява се съмнение в законосъобразността на извършената от съда проверка на иззетите ДВД носители дали имат порнографско съдържание. В заключение се моли за отмяна на решението на районният съд и потвърждаване на обжалваното наказателно постановление.

От ответника – В.А.Д. не е депозирано възражение по касационната жалба.

В съдебно заседание касаторът – Община – Плевен се представлява от юрисконсулт П., която счита решението на районния съд за неправилно по съображения изложени в касационната жалба.

В съдебно заседание ответникът – В.А.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Плевен дава заключение, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до нарушаване правото на защита на извършителя, поради което решението е неправилно и следва да бъде отменено.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, при удостоверена представителна власт и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

От събраните по делото писмени, гласни и веществени доказателства районният съд е приел за установено от фактическа страна, че АУАН №226/30.08.2013г. е съставен срещу В.Д. за това, че на 30.08.2013г. около 11.00часа, при извършена проверка в гр.Плевен, в района на сградата на ОАПС и БИЛА, е изложила за продан електронни видеоносители с порнографско съдържание на импровизирана маса, без да има разрешение за това, с което е нарушила Наредба №1 и Наредба №15 на ОбС-Плевен, като с протокол са иззети 10бр. ДВД видеоносители. Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление, с което на лицето е наложена глоба в размер на 500лв. за извършено нарушение на чл.25 ал.1 т.13 във вр. с чл.3 т.13 от Наредба №1 на ОбС-Плевен. От фактическа страна съдът е приел още, че от иззетите 10бр. ДВД носители е установено само на два диска порнографско съдържание. От правна страна съдът е приел, че при съставяне на акта и издаване на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Като такова съдът е счел, че съдържанието на акта не съответства на НП в частта, в която следва да са посочени конкретните законови разпоредби, които са нарушени, тъй като в АУАН актосъставителят е посочил като нарушени Наредба №1 и Наредба №15, а в наказателното постановление е конкретизирана конкретната нарушена норма само от Наредба №1. Последното е изведено като нарушение на чл.42 т.4 от ЗАНН и е прието, че не може да бъде санирано, както и че представлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. На второ място съдът е счел, че случаят следва да се квалифицира като маловажен такъв, тъй като само два от 10бр. ДВД носители са с порнографско съдържание, не са настъпили вредоносни последици, нарушението е първо по ред, поради което наказанието не несъответства на степента на обществена опасност на извършеното. Воден от горните мотиви районният съд е отменил обжалваното наказателно постановление.

Касационната инстанция намира, че решението на районния съд е правилно по своя резултат, като се възприемат само част от отменителните мотиви. Съображенията за това са следните:

На първо място следва да се посочи, че с АУАН №226/30.08.2013г. на В.Д. са вменени две самостоятелни нарушения. Първото е нарушение на Наредба №15 на ОбС-Плевен и се изразява в това, че е разположила временно преместваемо съоръжение зад сградата на ОАПС-Плевен и БИЛА, без да притежава разрешение за поставяне, издадено от Главен архитект на Община Плевен. Второто нарушение е такова на Наредба №1 на ОбС-Плевен и се изразява в това, че е изложила за продажба видеоносители с порнографско съдържание, като изрично е отбелязано в акта, че с протокол са иззети 10бр. ДВД носители с порнографско съдържание.

От данните по делото се установя, а и съобразено с чл.18 от ЗАНН, че по горният съставен акт срещу Д. са издадени повече от едно наказателно постановление, като процесното е за нарушение по чл.25 ал.1 т.13 във вр. с чл.3 т.13 от Наредба №1 на ОбС-Плевен за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен, изразяващо се, че на 30.08.2013г. Д. е изложила за продажба видеоносители с порнографско съдържание.

Ето защо не е налице соченото от районния съд несъответствие. Налице е, обаче, допуснато съществено процесуално нарушение при съставяне на акта, изразяващо се в това, че не е посочена конкретната правна норма от Наредба №1 на ОбС-Плевен, която е нарушена, каквото е изискването на чл.42 т.5 от ЗАНН, както е приел и районният съд. Законът задължава актосъставителят да квалифицира деянието, т.е. да посочи не само кой нормативен акт е нарушен, но и да конкретизира нормата, да подведе фактическият състав под онази правна норма, която е нарушена. Неточната квалификация на нарушението прави акта нередовен. На още по-голямо основание нередовен е актът, в който не е посочена изобщо нарушената правна норма, т.е. деянието не е квалифицирано. С последното е нарушено правото на защита на лицето и представлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление, издадено въз основа на порочен акт.

За пълнота следва да се посочи, че касационният състав не споделя виждането на районния съд, че случаят може да бъде квалифициран като маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Правилно е възражението на касатора, че въпреки формалният си характер (не е обвързано с настъпването на конкретни вреди) и броя на установените дискове с порнографско съдържание, деянието грубо нарушава правно установен ред и крие непосредствена и съществена опасност от засягане на значими обществени отношения, които касаят правилното възпитание на подрастващата група от обществото, а именно малолетните и непълнолетни. Поради което нарушението не е маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Последното не засяга изводът за допуснато съществено нарушение при съставяна на акта, поради което с решението правилно е отменено обжалваното НП.

Воден от горното и на основание чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, във връзка с чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 779 от 03.06.2014 г., постановено по НАХД № 1388 по описа за 2014 г. на Районен съд – Плевен.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!