Р E Ш Е Н И Е

№ 425

гр.Плевен, 16 Септември 2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр.Плевен, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на пети септември, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Председател: Полина Богданова-Кучева

Членове: Цветелина Кънева

Катя Арабаджиева

При секретаря Д.Д. и с участието на прокурора Йорданка Антонова, като разгледа докладваното от съдия Кънева касационно административно-наказателно дело № 642 по описа за 2014 г. на Административен съд - Плевен и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН във връзка с чл.348 НПК и чл.208 и сл. АПК.

С Решение № 844 от 17.06.2014г., постановено по НАХД № 999 по описа за 2014 г. Районен съд – Плевен е потвърдил Наказателно постановление № 98007-F102528 от 14.03.2013 г. на И.Д. Директор офис на НАП – Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл.355, ал.2 от КСО, във вр.с чл.5, ал.4, във вр. ал.6 от КСО, във вр. пар.3 от ПЗР на Наредба № Н–8/29.12.2005 г. на П.М.П. ***, в качеството на представляващ Осигурителна каса „П.” са наложени две административни наказания глоби в размер от по на 250 лева, за извършени две нарушения по чл.3, ал.1, т.1 от на Наредба № Н–8/29.12.2005 година.

Срещу решението е подадена касационна жалба от П.М.П., чрез адвокат М.М. ***, в която са наведени доводи, че съдебният акт е незаконосъобразен. За неправилен се счита крайният извод на съда, че физическото лице П. е правилно наказан. В тази връзка се сочи, че последният няма никакво отношение към членовете на осигурителната каса-не се явява нито работодател, нито осигурител, нито каквото и да било друго. Твърдите се, че задължението за подаване в срок на декларациите е на Осигурителната каса, чрез нейният представляващ. На следващо място се сочи, че е неизяснен фактът за всеки един от посочените периоди колко са били осигурените лица. Счита се, че последното има съществено значение именно с оглед задължението, че данните се подават поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. За неизяснен се сочи от касатора и фактът дали осигурителят е бил задължен да подава декларация за посочения период. В заключение се моли за отмяна на решението и отмяна на обжалваното наказателно постановление.

От ответника – ТД на НАП – Велико Търново, офис Плевен, не е депозирано възражение по касационната жалба.

В съдебно заседание касаторът – П.М.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

В съдебно заседание ответникът – ТД на НАП – Велико Търново, офис Плевен, се представлява от юрисконсулт Ж., която счита решението на районния съд за правилно и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Плевен дава заключение, че решението на районния съд е правилно.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, при удостоверена представителна власт и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, същата е основателна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства районният съд е приел за установено от фактическа страна, че на 19.02.2014г. е извършена служебна проверка в информационната система на НАП, при която е установено, че П.П., като представляващ Осигурителна каса „П.”, не е подал декларация Образец 1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. за членове на осигурителната каса за месеците 10.2013г. и 11.2013г. в законоустановения срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, като декларация обр.1 за периодите е подадена на 21.01.2014г. и приета с протокол вх.№153581400316794, а е следвало да бъде подадена съответно в срок до 25.11.2013г. и 25.12.2013г. в офис Плевен при ТД на НАП-Велико Търново. За констатираното е съставен АУАН за извършени две нарушения на чл.3 ал.1 т.1 от Наредба №Н-8/2005г. във вр. с чл.8 ал.1 от НОК. Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление. От правна страна съдът е счел, че наказателното постановление е издадено от компетентен по степен, място и материя орган, и че в хода на производството не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че по безспорен начин е доказано извършването на нарушенията, за които е реализирана отговорността на представляващия Осигурителната каса. Воден от горните мотиви, районният съд е потвърдил изцяло обжалваното наказателно постановление.

Касационната инстанция не споделя изводите на Районен съд-Плевен, че при съставяне на АУАН и издаване на обжалваното НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Съображенията за това са следните:

С оспореното пред Районен съд Плевен наказателно постановление П. е наказан за това, че като представляващ Осигурителна каса “П.” не е изпълнил задължението си да подаде декларации обр.1 от Наредба №Н-8/2005г. за членове на Осигурителната каса за месеците 10.2013г. и 11.2013г. в законоустановения срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Не е спорно по делото, че действително декларации са подадени на 21.01.2014г., т.е. след нормативно установения срок, въпреки че същите не са приложени като доказателства по делото Съдът, обаче, не е констатирал, че НП страда от порок, изразяващ се в липса на конкретизация на нарушението – описание на нарушението и т.н. съгласно чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Нормата, посочена като нарушена в НП, разписва задължение за подаване на декларации по чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. За да е осъществено нарушение и за надлежното му установяване, следва да се посочи за кое лице, респ. кои лица задълженото лице не е подало изобщо или в предвидения срок декларации. Такова отбелязване в НП липсва, при което за съда остава неясно в какво е обвинено лицето. Няма данни колко лица се осигуряват при представляваното от П. дружество, респ. за колко от тях той е дължал подаване на декларации. Поради това - при липса на изписване в АУАН и НП за кои лица същият не е подал декларации и по този начин не е изпълнил вмененото му задължение, липсва индивидуализация на нарушението. П., в качеството си на осигурител, не дължи общо подаване на декларация за определени лица, а за конкретни такива, което задължение възниква поради качеството му на техен осигурител. Като не е посочил кои са те, органът е издал НП при липса на точно описание на вмененото нарушение. Изводът се потвърждава и от санкционната норма, която предписва, че при така установено нарушение, се налага наказание в размер на глоба от 250 лева за всеки конкретен случай. Житейски е възможно задълженото лице да подаде декларация в срок за част от осигурените при него лица, което ще влече нарушение по отношение на останалите, за които не е подадена декларация или е просрочено подаването й, което ще бъде самостоятелен конкретен случай по смисъла на нормата на чл. 355, ал.2 от КСО. Поради това, индивидуализацията на нарушението следва да включва и посочването на лицето, респ.лицата, относно които не е изпълнено срочно (както е в процесния случай) или изобщо задължението за подаване на декларация. Също така в обжалваното НП не е посочен видът на наложеното наказание-имуществена санкция или глоба, което представлява самостоятелно нарушение на закона.

Следва да се отбележи още, че при служебна справка на аналогични дела, които са със страни настоящия касатор и ТД на НАП Велико Търново офис Плевен, се установи, че същите касаят санкционирането на П. за нарушение, подобно на настоящето, като в немалка част от тях периодите, за които е наказано лицето се дублират, от което следва, че за забавено подаване на декларации по Наредба №Н-8/2005г. за един и същи месец, лицето е санкционирано двукратно, а за някои периоди - и трикратно. Последното, по мнение на съда, е следствие именно от липсата на точно описание на вменените нарушения с оспорените наказателни постановления. Ето защо касационната жалба е основателна, а обжалваното решение на Районен съд-Плевен като неправилно следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, във връзка с чл.221, ал.2, пр.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 844 от 17.06.2014 г., постановено по НАХД № 999 по описа за 2014 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 98007-F102528 от 14.03.2013 г. на И.Д. Директор офис на НАП – Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл.355, ал.2 от КСО, във вр.с чл.5, ал.4, във вр. ал.6 от КСО, във вр. пар.3 от ПЗР на Наредба № Н–8/29.12.2005 г. на П.М.П. ***, в качеството на представляващ Осигурителна каса „П.”, са наложени две административни наказания глоби в размер от по на 250 лева, за извършени две нарушения по чл.3, ал.1, т.1 от на Наредба № Н–8/29.12.2005 година.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!