Р E Ш Е Н И Е

№ 423

гр.Плевен, 16 Септември 2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр.Плевен, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на пети септември, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Председател: Полина Богданова-Кучева

Членове: Цветелина Кънева

Катя Арабаджиева

При секретаря Д.Д. и с участието на прокурора Йорданка Антонова, като разгледа докладваното от съдия Кънева касационно административно-наказателно дело № 644 по описа за 2014 г. на Административен съд - Плевен и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН във връзка с чл.348 НПК и чл.208 и сл. АПК.

С Решение № 872 от 20.06.2014г., постановено по НАХД № 1007 по описа за 2014 г. Районен съд – Плевен е потвърдил Наказателно постановление № 98016-F102514 от 14.03.2013 г. на И.Д. Директор офис на НАП – Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл.355, ал.2 от КСО, на П.М.П., в качеството на представляващ Осигурителна каса „П.”, е наложено административно наказание - глоба в размер от на 250 лева, за извършено нарушение по чл.3, ал.1, т.1 от на Наредба № Н–8/29.12.2005 г., във вр.с чл.8, ал.1 от Наредба за осигурителните каси.

Срещу решението е подадена касационна жалба от П.М.П., чрез адвокат М.М. ***, в която са наведени доводи, че съдебният акт е незаконосъобразен. За неправилен се счита крайният извод на съда, че физическото лице П. е правилно наказан. В тази връзка се сочи, че последният няма никакво отношение към членовете на осигурителната каса-не се явява нито работодател, нито осигурител, нито каквото и да било друго. Твърдите се, че задължението за подаване в срок на декларациите е на Осигурителната каса, чрез нейният представляващ. На следващо място се сочи, че е неизяснен фактът за всеки един от посочените периоди колко са били осигурените лица. Счита се, че последното има съществено значение именно с оглед задължението, че данните се подават поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. За неизяснен се сочи от касатора и фактът дали осигурителят е бил задължен да подава декларация за посочения период. В заключение се моли за отмяна на решението и отмяна на обжалваното наказателно постановление.

От ответника – ТД на НАП – Велико Търново, офис Плевен, не е депозирано възражение по касационната жалба.

В съдебно заседание касаторът – П.М.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

В съдебно заседание ответникът – ТД на НАП – Велико Търново, офис Плевен, се представлява от юрисконсулт Ж., която счита решението на районния съд за правилно и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Плевен дава заключение, решението на районния съд следва да бъде оставено в сила като правилно и съответстващо на доказателствата по делото.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, при удостоверена представителна власт и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, същата е основателна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства районният съд е приел за установено от фактическа страна, че на 19.02.2014г. е извършена служебна проверка в информационната система на НАП, при която е установено, че П.П., като представляващ Осигурителна каса „П.”, не е подал декларация Образец 1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. за членове на осигурителната каса за месец 06.2013г. в законоустановения срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, като декларация обр.1 за периода е подадена на 19.12.2013г. и приета с протокол вх.№153581307601779, а е следвало да бъде подадена съответно в срок до 25.07.2013г. в офис Плевен при ТД на НАП-Велико Търново. За констатираното е съставен АУАН за извършено нарушение на чл.3 ал.1 т.1 от Наредба №Н-8/2005г. във вр. с чл.8 ал.1 от НОК. Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление. От правна страна съдът е счел, че съставеният АУАН и издаденото наказателното постановление съдържат всички необходими законови реквизити и са издадени от компетентни лица, както и че в хода на производството не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че по безспорен начин е доказано извършването на нарушението, за което е реализирана отговорността на представляващия Осигурителната каса. Приел е още за неоснователно възражението, че АНО не е сторил необходимото за установяване на обстоятелството кое физическо или юридическо лице е причинило с бездействието си неподаване на декларацията в съответния срок, като е посочил, че вътрешните отношения между членовете на осигурителната каса, както и взаимоотношенията й с други физически или юридически лица не представляват извинително основание. Счел е, че не са налице основания случаят да бъде приет за маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Воден от горните мотиви, районният съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

Касационната инстанция не споделя извода на Районен съд-Плевен, че при съставяне на АУАН и издаване на обжалваното НП е налице редовно протичане на административно-наказателното производство. Съображенията за това са следните:

С оспореното пред Районен съд Плевен наказателно постановление П. е наказан за това, че като представляващ Осигурителна каса “П.” не е изпълнил задължението си да подаде декларации обр.1 от Наредба №Н-8/2005г. за членове на Осигурителната каса за месец 06.2013г. в законоустановения срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Не е спорно по делото, че действително декларация е подадена на 19.12.2013г., т.е. след нормативно установения срок. Съдът, обаче, не е констатирал, че НП страда от порок, изразяващ се в липса на конкретизация на нарушението – описание на нарушението и т.н. съгласно чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Нормата, посочена като нарушена в НП, разписва задължение за подаване на декларации по чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. За да е осъществено нарушение и за надлежното му установяване, следва да се посочи за кое лице, респ. кои лица задълженото лице не е подало изобщо или в предвидения срок декларации. Такова отбелязване в НП липсва, при което за съда остава неясно в какво е обвинено лицето. Няма данни колко лица се осигуряват при представляваното от П. дружество, респ. за колко от тях той е дължал подаване на декларации. Поради това - при липса на изписване в АУАН и НП за кои лица същият не е подал декларации и по този начин не е изпълнил вмененото му задължение, липсва индивидуализация на нарушението. Представените пред районния съд документи не могат да санират пропуска на органа да опише точно конкретно нарушението, което вменява на лицето. П., в качеството си на осигурител, не дължи общо подаване на декларация за определени лица, а за конкретни такива, което задължение възниква поради качеството му на техен осигурител. Като не е посочил кои са те, органът е издал НП при липса на точно описание на вмененото нарушение. Изводът се потвърждава и от санкционната норма, която предписва, че при така установено нарушение, се налага наказание в размер на глоба от 250 лева за всеки конкретен случай. Житейски е възможно задълженото лице да подаде декларация в срок за част от осигурените при него лица, което ще влече нарушение по отношение на останалите, за които не е подадена декларация или е просрочено подаването й, което ще бъде самостоятелен конкретен случай по смисъла на нормата на чл. 355, ал.2 от КСО. Поради това, индивидуализацията на нарушението следва да включва и посочването на лицето, респ.лицата, относно които не е изпълнено срочно (както е в процесния случай) или изобщо задължението за подаване на декларация.

Следва да се отбележи още, че при служебна справка на аналогични дела, които са със страни настоящия касатор и ТД на НАП Велико Търново офис Плевен, се установи, че същите касаят санкционирането на П. за нарушение, подобно на настоящето, като в немалка част от тях периодите, за които е наказано лицето се дублират, от което следва, че за забавено подаване на декларации по Наредба №Н-8/2005г. за един и същи месец, лицето е санкционирано двукратно, а за някои периоди - и трикратно. Последното, по мнение на съда, е следствие именно от липсата на точно описание на вменените нарушения с оспорените наказателни постановления. Ето защо касационната жалба е основателна, а обжалваното решение на Районен съд-Плевен като неправилно следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, във връзка с чл.221, ал.2, пр.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 872 от 20.06.2014 г., постановено по НАХД № 1007 по описа за 2014 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 98016-F102514 от 14.03.2013 г. на И.Д. Директор офис на НАП – Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл.355, ал.2 от КСО, на П.М.П. в качеството на представляващ Осигурителна каса „П.”, е наложено административно наказание - глоба в размер от на 250 лева, за извършено нарушение по чл.3, ал.1, т.1 от на Наредба № Н–8/29.12.2005 г., във вр.с чл.8, ал.1 от Наредба за осигурителните каси.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!