Р E Ш Е Н И Е

№ 422

гр.Плевен, 16 Септември 2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр.Плевен, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на пети септември, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Председател: Полина Богданова-Кучева

Членове: Цветелина Кънева

Катя Арабаджиева

При секретаря Д.Д. и с участието на прокурора Йорданка Антонова, като разгледа докладваното от съдия Кънева касационно административно-наказателно дело № 638 по описа за 2014 г. на Административен съд - Плевен и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН във връзка с чл.348 НПК и чл.208 и сл. АПК.

С Решение № 864 от 20.06.2014г., постановено по НАХД № 740 по описа за 2014 г. Районен съд – Плевен е отменил Наказателно постановление № 3417/24.10.2013г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР-Плевен, с което на „Прометей” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.”Дойран” № 136, ет.6, ап.61, ЕИК 114141970, представлявано от Л.Х.А. – управител, на основание чл.315, ал.1, пр.1, т.2 от КЗ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ.

Срещу решението е подадена касационна жалба от Областна дирекция на МВР – Плевен, в която са наведени доводи, че съдебният акт е неправилен. Сочи се, че районният съд е отменил оспорваното наказателно постановление с мотива, че има нарушение на процедурата по чл.40, ал.2 от ЗАНН, изразяващо се в това, че липсват доказателства тъжителят да е бил поканен за съставяне на АУАН и при липсата на такива доказателства контролните органи не са имали нужното правно основание да съставят АУАН в отсъствие на нарушителя. Счита се, че решението на Районен съд – Плевен не кореспондира с представеното като доказателство по делото известие за доставяне, на което е виден подпис на получател. Твърди се, че поканата е доставена на адреса на нарушителя, както и че контролните органи са предприели необходимото да спазят процедурата по чл.40, ал.2 от ЗАНН. На следващо място се счита, че макар и съставянето на АУАН в присъствието само на един свидетел формално да е нарушение на разпоредбата на чл.40, ал.3 от ЗАНН, то това нарушение не е от типа на съществените, тъй като по никой начин не води до нарушаване правата на нарушителя и не е пречка за установяване на неговата самоличност, извършеното нарушение и неговата вина. В заключение се моли решението да бъде отменено.

От ответника – „Прометей” ООД - гр.Плевен, представлявано от Л.Х.А. не е депозирано възражение по касационната жалба.

В съдебно заседание касаторът – Областна дирекция на МВР – Плевен не се представлява.

В съдебно заседание ответникът – „Прометей” ООД - гр.Плевен, представлявано от Л.Х.А., редовно призован, се представлява от адв.П., който счита касационната жалба за неоснователна, а постановеното решение за правилно и съответстващо на доказателствата по делото.

Представителят на Окръжна прокуратура – Плевен дава заключение, че решението следва да бъде отменено, но делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд-Плевен за изследване на обстоятелствата около изготвяне и връчване на поканата за съставяне на АУАН.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, при удостоверена представителна власт и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства районният съд е приел за установено от фактическа страна, че АУАН е съставен за това, че на 28.06.2013г. в 06.27часа в гр.Плевен, бул.”Г.Кочев”, Л.А. като управител на „Прометей” ООД, чиято собственост е л.а. „Рено Еспейс” с рег.№ЕН XXXX ВК, не е изпълнил задължението си да сключи задължителна застраховка „ГО”, като нарушението е установено с трафик видео система 5, снимка 702. Актът е съставен на основание чл.40 ал.2 от ЗАНН. Въз основа на последният е издадено и обжалваното наказателно постановление. От правна страна съдът е приел, че в хода на административно-наказателното производство е допуснато нарушение на чл.40 ал.3 от ЗАНН, с което съществено е нарушено правото на защита на жалбоподателя. В тази връзка е посочил, че безспорно по делото е установено, че нарушението е констатирано чрез техническо средство- мобилна система за видеоконтрол №5, като въз основа на направена от него снимка е установено, че към 28.06.2013г. л.а. с рег.№ЕН XXXX ВК няма застраховка „ГО” и е съставен акт в отсъствие на нарушителя и без свидетели, които да са присъствали при извършване или установяване на нарушението. Счел е, че със съставянето на АУАН в присъствието само на един свидетел е опорочена процедурата и е извършено нарушение на чл.40 ал.3 от ЗАНН, което е самостоятелно основание за отмяна на НП. На следващо място съдът е приел, че е допуснато и нарушение на чл.40 ал.2 от ЗАНН, тъй като последната хипотеза е приложима само при наличие на надлежно връчена покана и ако нарушителят не се яви за съставяне на АУАН. В тази връзка е посочил, че по делото не са налице данни за надлежно връчване на покана, поради което съставянето на акт в отсъствие на нарушителя е процесуално нарушение, което също обуславя отмяна на обжалваното наказателно постановление. Воден от горните мотиви, районният съд е отменил процесното НП.

Касационната инстанция намира, че решението е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и доказателствата по делото. Районният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от районния съд, като при тяхната съвкупна преценка е изведен правния извод за допуснати в хода на административно-наказателното производство съществени нарушения, които представляват основания за отмяна на наказателното постановление. Ето защо фактическите констатации и правните изводи формирани от районния съд се споделят от настоящата инстанция, като не е необходимо тяхното преповтаряне.

Наведените в касационната жалба възражения са подробно и обосновано обсъдени от районния съд, като за пълнота следва да се посочи, че от известието за доставяне (л.10 по делото на РС), посочено в касационната жалба като доказателство, удостоверяващо връчването на поканата, се установява, че същата не е надлежно връчена. За получател има положен подпис и посочена дата-31.07.2013г., но липсва посочване на лицето, получило пратката. Касационният състав намира, че липсата на посочване на лицето, получило пратката, представляваща покана за съставяне на АУАН е нарушение на правилата за връчване на съобщения на юридически лица, с оглед изискването на чл. 180 ал.5 и ал.7 от НПК, предписващо, че връчването на учреждение или юридическо лице, каквото представлява санкционираното дружество, става срещу подпис на длъжностното лице, натоварено да поема книжата, като се отбелязва неговото името и адреса. В тази връзка настоящият състав намира, че оформеното по този начин съобщение за връчена покана за съставяне на АУАН не може да породи правните последици на надлежно поканване. С оглед изложеното, и предвид, че АУАН е съставен в отсъствие на представляващия или представител на дружеството, съдът приема, че е нарушена разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Последната предписва изрично възможността за съставяне на акт в отсъствие на нарушителя, само при надлежно поканване и неявяване на лицето, което в процесния случай, по изложените по-горе съображения, липсва. Така описаното нарушение на процедурата, както и приел и районният съд, е достатъчно и самостоятелно основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление, поради което обжалваният съдебен акт следва да бъде оставен в сила.

Следва да се посочи още, че не са налице хипотезите за връщане на делото за ново разглеждане по чл.222 ал.2 от АПК. Изведеното от районния съд нарушение на чл.40 ал.2 от ЗАНН е извършено в хода на административно-наказателното производство, а страните в хода на съдебното производство пред Районен съд-Плевен не са проявили процесуална активност за събиране на доказателства касаещи установяване на обстоятелствата свързани с изготвяне и връчване на поканата за съставяне на АУАН. В тежест на наказващият орган е било да докаже надлежното връчване на поканата и съставяне на АУАН в хипотезата на чл.40 ал.2 от ЗАНН в отсъствие на нарушителя. Като не е сторил това и не са събирани доказателства за тези обстоятелства, касационната инстанция следва да извърши проверка дали правилно е приложен закона при приетите за установени от районния съд факти, т.е. да реши делото по същество.

Воден от горното и на основание чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, във връзка с чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 864 от 20.06.2014 г., постановено по НАХД № 740 по описа за 2014 г. на Районен съд – Плевен.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!