Р E Ш Е Н И Е

№ 421

гр.Плевен, 16 Септември 2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр.Плевен, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на пети септември, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Председател: Полина Богданова-Кучева

Членове: Цветелина Кънева

Катя Арабаджиева

При секретаря Д.Д. и с участието на прокурора Йорданка Антонова, като разгледа докладваното от съдия Кънева касационно административно-наказателно дело № 597 по описа за 2014 г. на Административен съд - Плевен и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН във връзка с чл.348 НПК и чл.208 и сл. АПК.

С Решение № 798 от 06.06.2014г., постановено по НАХД № 1575 по описа за 2014г. Районен съд – Плевен е изменил Наказателно постановление № 14-3391-000051 от 19.03.2014г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР – Плевен, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДП на С.И.Б. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 900 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца, глоба в размер на 10 лв., глоба в размер на 10 лв. и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 10 контролни точки, като е намалил размера на наложената глоба от 900 лв. на 500 лв. и размера на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца на 6 месеца.

Срещу решението е подадена касационна жалба от С.И.Б., чрез адвокат П.В. ***, в която са наведени доводи, че съдебният акт е неправилен. Изразява се несъгласие с доводите на районния съд, че не са налице допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП. Счита се, че такива са допуснати и се изразяват в нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, а именно в наказателното постановление не е посочена концентрацията на алкохолно съдържание в кръвта, която е установена след извършено химическо изследване-0,9 промила на хиляда, а е посочена тази, установена при извършената проверка с техническо средство Алкомер-1,07промила на хиляда. Твърди се, че по този начин е нарушено правото на защита на лицето да узнае какво точно нарушение е извършило. В заключение се моли за отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление.

От ответника – Областна дирекция на МВР – Плевен не е депозирано възражение по касационната жалба.

В съдебно заседание касаторът – С.И.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява. По делото е депозирана молба от адв.В., с която се поддържа касационната жалба и се моли същата да бъде уважена.

В съдебно заседание ответникът – Областна дирекция на МВР – Плевен не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Плевен дава заключение, че решението на районния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, при удостоверена представителна власт и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства районният съд е приел за установено от фактическа страна, че на 02.03.2014г. около 23,05часа на пътя с.Горталово и с.Беглеж, Б. управлява л.а. „Фолксваген Голф” с рег.№ЕН XXXX ВК, собственост на Н. Я., след употреба на алкохол, като резултатът от 1,07 промила на хиляда е установено с техническо средство Алкомер 931 №0145338; на водача е издаден талон за медицинско изследване; автомобилът е спрян от движение; водачът не представя СУМПС и контролен талон. За констатираното е съставен АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление. От фактическа страна съдът е приел още, видно от протокола за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта, че етиловият алкохол в кръвта е 0,9 промила на хиляда. От правна страна съдът е счел, че с действията си Б. е извършил нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДП и правилно е ангажирана неговата отговорност на основание чл.174 ал.1 от ЗДП. Съдът е посочил, че не са налице допуснати съществени нарушения при съставяне на акта и издаване на НП, които да водят до нарушаване правото на защита на Б.. Посочил е още, че действително в НП не е посочен резултатът от химическата експертиза, а този от проверката с техническо средство, но предвид безспорното установяване на управление след употреба на алкохол и правилната квалификация на нарушението, не е налице съществено процесуално нарушение. По отношение определяне размера на наказанието, съдът, обаче е приел, че същото не е съобразено с тежестта на извършеното нарушение и отчетената концентрация на алкохол с химическата експертиза, както и с факта, че на лицето не са налагани други наказания за такова нарушение. По тези съображение е изменил размера на наложената глоба и на лишаването от право да управлява МПС. По отношение на другите две наложени глоби, съдът е приел, че същите са влезли в сила предвид, че жалбата касае единствено наложеното на основание чл.174 ал.1 от ЗДП наказание.

Касационната инстанция намира, че решението е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и доказателствата по делото. Районният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от районния съд, като при тяхната съвкупна преценка е изведен правния извод за правилно ангажирана административно-наказателна отговорност на Б. на основание чл.174 ал.1 от ЗДП. Правилни са и изводите на съда по отношение размера на наложеното наказание. Ето защо фактическите констатации и правните изводи формирани от районния съд се споделят от настоящата инстанция, като не е необходимо тяхното преповтаряне.

По касационните възражения настоящия състав счита, че отговор е дадено още с решението на районния съд. За пълнота е необходимо да се посочи, че нормата на чл.174 ал.1 от ЗДП регламентира отговорност за лице, което управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух. Резултатът от проверката с техническото средство Алкомер 931 е бил 1,07 промила на хиляда, а резултатът от химическата експертиза е бил 0,9 промила на хиляда, т.е. и двете стойности влизат в границите, за които се предвижда отговорност по чл.174 ал.1 от ЗДП. Ето защо не е допуснато съществено процесуално нарушение при издаване на наказателното постановление и не е нарушено правото на защита на лицето. Като е достигнал до аналогичен правен извод, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, във връзка с чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 798 от 06.06.2014 г., постановено по НАХД № 1575 по описа за 2014 г. на Районен съд – Плевен.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!