Р E Ш Е Н И Е

№ 420

гр.Плевен, 16 Септември 2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр.Плевен, първи касационен състав, в открито съдебно заседание на пети септември, две хиляди и четиринадесета година, в състав: Председател: Полина Богданова-Кучева

Членове: Цветелина Кънева

Катя Арабаджиева

При секретаря Д.Д. и с участието на прокурора Йорданка Антонова, като разгледа докладваното от съдия Кънева касационно административно-наказателно дело № 545 по описа за 2014 г. на Административен съд - Плевен и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН във връзка с чл.348 НПК и чл.208 и сл. АПК.

С Решение № 692 от 22.05.2014 г., постановено по НАХД № 71 по описа за 2014г. Районен съд – Плевен е потвърдил Наказателно постановление № 11011532 от 15.11.2013 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на “УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, с ЕИК 114532352, представлявано от изпълнителния директор д-р Н.П.М., на основание чл.128в, ал.1 от ЗОП, вр. чл.127, ал.2 от ЗОП и Заповед № ЗМФ-682/06.06.2013 г. на Министъра на финансите, е наложена глоба в размер на 1000 лв., за нарушение на чл.25, ал.2, т.7 от ЗОП (обн. ДВ, бр.28/2004 г.).

Срещу решението е подадена касационна жалба от “УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, чрез пълномощник адвокат Т.Г. ***, в която са наведени доводи, че съдебният акт е неправилен и явно несправедлив. Касаторът счита, че нормата на чл.25 ал.2 т.7 от ЗОП не е нарушена, тъй като за размера на гаранцията за участие възложителят е препратил към документацията за участие, поради обстоятелството, че в поръчката са били предвидени 33 броя обособени позиции, за всяка от които кандидатите могат да подават оферти. Счита се още, че препращането към документацията за участие не противоречи на закона, тъй като обявлението е съставна част от съдържанието на множество други документи. В тази връзка се твърди, че в обявлението възложителят е посочил формите на гаранцията за участие и размерът е определен за всяка обособена позиция и е посочен в документацията за участие, като обявлението е утвърдено с решение на изпълнителният директор на дружеството, което представлява влязъл в сила индивидуален административен акт. Сочи се също, че съдът не е обсъдил възражението за съществуващо разминаване и несъответствие в мотивите на обжалваното наказателно постановление. В заключение се моли за отмяна на решението и отмяна на обжалваното наказателно постановление.

От ответника – Агенция за държавна финансова инспекция - София не е депозирано възражение по касационната жалба.

В съдебно заседание касаторът – УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, чрез представляващ Н.П.М., редовно призован, се представлява от адв.Г., която счита решението на районния съд за неправилно, като сочи, че не са нарушени принципите на ЗОП за публичност и прозрачност. Моли за неговата отмяна.

В съдебно заседание ответникът – Агенция за държавна финансова инспекция - София, се представлява от юрисконсулт Т., която счита касационната жалба за неоснователна и излага съображения в тази насока. Моли същата да бъде оставена без уважение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Плевен дава заключение, че решението на районния съд следва да бъде отменено и да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН за маловажен случай.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, при удостоверена представителна власт и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства районният съд е приел за установено от фактическа страна, че на 23.03.2012г. в гр.Плевен от УМБАЛ Д-р Г.Странски” ЕАД, възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7 т.3 от ЗОП (обн.ДВ бр.28/2004г, …изм. ДВ бр.37/2006г.) чрез изпълнителният директор Н.М., е одобрено и изпратено за публикуване в Регистъра на обществените поръчки обявление за обществена поръчка с предмет: „Доставка за медицински изделия и медикаменти за диализно лечение за нуждите на УМБАЛ Д-р Г.Странски” ЕАД”, в което не са посочени определените размери на изискуемите гаранции за участие по обособени позиции, част от задължителното минимално съдържание. За констатираното е съставен АУАН за нарушение на чл.25 ал.2 т.7 от ЗОП, въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление. От правна страна съдът е счел, че по делото безспорно е доказано извършеното нарушение, като за неоснователно е счел възражението, че липсва нарушение или че е налице маловажно такова. Приел е, че е осъществен състава на административно нарушение по смисъла на чл.25 ал.2 т.7 от ЗОП и правилно наказващият орган е санкционирал дружеството за това. Посочил е, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон, които да водят до отмяна на НП; не е нарушено и правото на защита на дружеството, като размерът на наложеното наказание е в минимален такъв по закон. Воден от горните мотиви районният съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

Касационната инстанция намира, че решението е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и доказателствата по делото. Районният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от районния съд, като при тяхната съвкупна преценка е изведен правния извод за извършено нарушение на чл.25 ал.2 т.7 от ЗОП и правилно ангажирана административно-наказателна отговорност на лечебното заведение, в качеството му на възложител на обществени поръчки. Правилни са и изводите на съда по отношение липсата на допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на акта и издаване на НП. Ето защо фактическите констатации и правните изводи формирани от районния съд се споделят от настоящата инстанция, като не е необходимо тяхното преповтаряне.

По касационните възражения настоящият състав съобрази следното:

Съгласно чл.25 ал.1 от ЗОП, в редакцията към момента на извършване на нарушението, възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата, които (решението и обявлението) се изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид. Ал.2 на нормата регламентира минималното съдържание на обявлението за обществена поръчка, включително информация за условията и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора (т.7).

Видно от приложените по делото доказателства, в т.ІІІ.1.1 от обявлението възложителят е посочил „Гаранцията за участие се представя в една от формите, посочени в чл.60 от ЗОП със срок на валидност 200дни от крайния срок за получаване на офертите. Размерът е определен по всяка обособена позиция и е видна като размер в Техническата и Ценова оферта, неразделна част от документацията за участие…”, която техническа и ценова оферта не се публикува в РОП. Т.е. за да може един потенциален кандидат за участие в обществената поръчка да узнае каква сума е необходимо да внесе като гаранция за участие следва да закупи документацията за участие, тъй като в обявлението за обществената поръчка не е посочен Интернет адрес на лечебното заведение и не е отразено, че последното предоставя пълен достъп до документацията за участие по електронен път.

Следва да се посочи още, че изискването за минимално съдържание на обявлението за обществена поръчка, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки, е именно с цел спазване на принципите при възлагане на обществени поръчки, регламентирани в чл.2 от ЗОП и по точно принципът за публичност и прозрачност. Ето защо с извършеното е осъществен състава на нарушение по чл.25 ал.2 т.2 от ЗОП и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на лечебното заведение, която е обективна и безвиновна.

Неоснователно е възражението за съществуващо разминаване в мотивите на обжалваното наказателно постановление (абзац десети) и диспозитива на същото. В абзац десети в обстоятелствената част на НП е посочено именно, че документацията за участие в процедурата е публикувана в интернет страницата на лечебното заведение, но в обявлението за обществената поръчка не е посочен Интернет адрес на възложителя и не е отразено, че последният предоставя пълен достъп до документацията за участие по електронен път. Тези факти, обаче, са такива по извършване на нарушението, но не представляват самото нарушение и не са изведени като такова. Нарушението, за което е реализирана административнонаказателната отговорност на УМБАЛ е по чл.25 ал.2 т.7 от ЗОП, а именно в обявлението за обществената поръчка, което е изпратено за публикуване в РОП, не са посочени определените размери на изискуемите гаранции за участие по обособени позиции, част от задължителното минимално съдържание.

Не се възприема и виждането на представителя на Окръжна прокуратура-Плевен, че случаят представлява маловажен такъв по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Извършеното нарушение е формално по своя характер, при което не е предвидено настъпването на вредоносен резултат. От друга страна констатираното не се отличава от обичайните нарушения на същата разпоредба, а следва да се отчете и обстоятелството, че става въпрос за нарушение на ЗОП, който урежда отношения от съществена значимост при спазване на принципите за публичност и прозрачност и свободна и лоялна конкуренция.

Воден от горното и на основание чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, във връзка с чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 692 от 22.05.2014 г., постановено по НАХД № 71 по описа за 2014 г. на Районен съд – Плевен.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!