currdb:
Решение № 109 от 27.01.2017 по адм. д. 495/2016 на Административен съд - Пловдив

Р E Ш Е Н И Е

Р E Ш Е Н И Е

№ 109

гр. Пловдив, 27.01.2017 год.

В  И М Е Т О   НА   Н А Р О Д  А

Административен съд - ПЛОВДИВ, ІХ състав в публично заседание на деветнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: Велизар Русинов

при секретаря Д.К., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело №495 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:                                                                      

Производството е по реда на  Закона за устройство на територията /ЗУТ/.Образувано е по жалба на оспорващата-Д.С.Х. ЕГН********** , представлявана от адв.С.В. със съд.адрес:г*** срещу Заповед № ДК-I0-ЮЦР-06/27.01.2016г. на началника на Началник Регионална дирекция национален строителен контрол - Южен централен район/РДНСК ЮЦР/-гр.П. , с която е отхвърлена подадената от оспорващата  жалба срещу Разрешение за строеж №57 от 08.5.2014г., издадено от Главен архитект при Община П. ,Район "Централен" за "Преустройство - промяна предназначението на ателие за творческа дейност СО с идентификатор 56784.518.1482.3.23 в жилище" в УПИ l-жил.стр., КВ.28 нов/стар 249 по плана на Втора гр.част, с възложител , заинтересованата страна Д.Ц.В..Оспорващата счита, е непосредствено засегната от издадено  р...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!