currdb:
Решение № 100 от 27.01.2017 по адм. д. 1826/2016 на Административен съд - Бургас

Решение по Административно дело 1826/2016г.

РЕШЕНИЕ

        № 100                                       дата 27 януари  2017 год.                        гр.Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 16 януари 2017 год., в следния състав:

                                                                  Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: К.Л.

Прокурор:………….………….

разгледа адм. дело № 1826 по описа за 2016 год.

и за да се произнесе  взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с § 8 от ПЗР на АПК, във вр. с чл.21, ал.3 от АПК.

Жалбоподателката Д.А.П. *** оспорва отказа на секретаря на Община Бургас обективиран в писмо № 94-01-24913/1/16.08.2016г. за извършване на заверка на молба-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор **** по КККР на гр.Бургас, който отказ счита за незаконосъобразен, тъй като изложените за него мотиви са неотносими към искането, а също така и поради наличие на данни, че именно тя е собственик на сградата. Иска се отмяна на отказа, както и да се задължи Община Бургас да се произнесе относно собствеността на сградата.

В съдебно заседание жалбоподателката се предста...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!