currdb:
Решение от 26.01.2017 по адм. д. 594/2016 на Административен съд - Монтана

Решение по Административно дело 594/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 38/26.01.2017 г.

гр. Монтана

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Административен съд – Монтана, ІІІ състав в публичното заседание на седемнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                          Председател: Момчил Таралански

при секретаря А.Л., като разгледа докладваното от съдия Таралански административно дело № 594 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по жалба срещу заповед за премахване на незаконен строеж с правно основание чл.225а, ал.1 във връзка с чл.215 от ЗУТ.

Жалбоподателят Т.М.И. обжалва заповед № РД-15-574/31.10.2016 г. на Кмета на Община Берковица, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Паянтова стопанска постройка“, намиращ се в местността „К*** “, в имоти с идентификатори ПИ 03928.25.62 и 03928.513.367 по КККР на гр.Берковица. Със заповедта е даден едномесечен срок от влизане на заповедта в сила за доброволното й изпълнение, след което да се пристъпи към принудително премахване. В жалбата се поддържа, че заповедта е незаконосъобразна, поради нарушения във формата на акта, съществени нарушения на админ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!