currdb:
Решение № 20 от 30.01.2017 по адм. д. 255/2016 на Административен съд - Ямбол

Решение по Административно дело 255/2016г.

                                               Р Е Ш Е Н И Е

№ 20/30.1.2017г.                                                  гр. Ямбол

В  ИМЕТО НА НАРОДА

Ямболският АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД   втори административен     състав

На  осемнадесети януари                                                    2017 година

В открито съдебно заседание в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪЛКО ДРАГАНОВ

                                              

Секретар Р. Т.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия В.Драганов

Административно дело № 255 по описа на 2016 година.

          За да се произнесе, взе предвид следното:       

          Производството по делото е по реда на  чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/, във връзка с чл. 215 от Закона за  устройство на територията/ЗУТ/.

         Образувано е по жалба  на ЕТ „”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул. ”С.Ч.” № *, представлявано от управителя   В.И.А.  против Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение № 15240/19.10.2016г. издадено от главния архитект на Община Ямбол, в частта относно определената площ за ползване с характеристика на общинска собственост и определената месечна та...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!