currdb:
Решение № 98 от 26.01.2017 по адм. д. 723/2016 на Административен съд - Бургас

Решение по Административно дело 723/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е   

№  98/26.01.2017 година, град  Бургас

Административен съд - Бургас, на седемнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в открито заседание в състав:

                                                                                 

Съдия: Веселин Енчев

секретар Й.Б.

разгледа административно дело № 723/2016 година.  

Производството е по реда на чл.54 ал.6 във връзка с ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка с глава десета  раздел първи от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба от Т.Г.Т. с ЕГН **********,  починал в хода на делото и заместен от наследниците си Н.Д.Т., Ж.Т.Т. и Т.Т.Т., всички със съдебен адрес *** – 2, чрез адвокат Е.М. *** против заповед № 18 – 10117/22.12.2015 година (лист 39 - 44) на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас (СГКК) при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Заповедта е обжалвана в частта, в която е отказано изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на град Китен, ЕКАТТЕ 37023, община Приморско, по отношение на създаването на нов поземлен имот с проектен идентификатор **** с площ от 730 м², начин на трайно ползване „средно застрояване“ (от 10 до 15 метра), собственост на Т.Т. въз основа на договор...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!