currdb:
Решение № 103 от 30.01.2017 по адм. д. 1498/2016 на Административен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ……………………………..гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

     Варненският административен съд - Двадесет и първи състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                       

                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ХРИСТО КОЙЧЕВ

при секретаря К.К., като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 1498 по описа за 2016 год. , за да се произнесе взе предвид следното:

     Производство по реда на чл. 215 във вр. с чл. 216 ал.6 от Закона за устройство на територията.

      И.Р.К. оспорва Заповед № ДК-10-СИР-13/09.05.2016г. на Началника на РДНСК „Североизточен район“, с която на основание чл. 216 ал.6 вр. с чл. 216 ал.2 ЗУТ е отхвърлена жалбата и срещу издадено Разрешение за строеж № 328/ГИ/24.09.2015г., на гл. архитект на Община Варна за строеж "Базова станция /БС/ от мобилна наземна мрежа на „Теленор България“ ЕАД с № **** за осъществяване на обществени електронни съобщения за глас и/или данни, и радиорелейна станция от неподвижната радиослужба от вида „точка към точка“, разположена в и върху сграда с идентификатор 10135.****.813.1 по КК и КР на гр. Варна, ул. „***“ № **, бл. **.

     Жалбоподателката твърди, че не е налице 100% съгласие на собствениците съобразно чл. 185 ал.2 ЗУТ ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!