currdb:
Решение № 21 от 31.01.2017 по адм. д. 503/2013 на Административен съд - Стара Загора

Решение по Административно дело 503/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

№36                                           31.01.2017г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На тридесет и първи януари 2016г.

в открито заседание в следния състав:

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: И.А.

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №503 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 54 ал.2 от ЗКИР / в ред. ДВ бр. 66/26.07.2013г./ вр. с чл. 128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на Ж.Х.П., К.Ц.П., Г.Т.Г., чрез законния представител – Т.Г. и Р.И.Т., всички представлявани по делото от адвокат Г., против Заповед №КД-14-24-424/14.10.2013г., издадена от Началник СГКК Стара Загора, по искане на Община Стара Загора, в частта й относно заличаване на границите и данните за собственик и права върху ПИ 68850.513.6713 и нанасяне в КК на новообразуваните урегулирани поземлени имоти и улици с ПУП по чл.16 ал.1 от ЗУТ за  кв. „Бедечка”, одобрен с Решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора.

С жалбата се твърди, че жалбоподателите са собственици на ПИ 68850.513.6713 / стар номер 198/ по силата на наследствено правоприемство, съгласно  ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!