currdb:
Решение № 125 от 31.01.2017 по адм. д. 664/2016 на Административен съд - Пловдив

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Административен съд  Пловдив

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 125

гр. Пловдив,  31 януари  2017  година

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение,  ХІ с.,

в открито заседание на  тридесет и първи октомври  през две хиляди и шестнадесета  година,  в състав:

                                           Председател:  Милена Несторова - Дичева                                                            

                  

при секретаря Д.Й. и участието на прокурора………….., като разгледа   докладваното от съдията  административно  дело № 664  по описа за 2016 г. , за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял Трети,  Глава Десета, Раздел Първи  от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

         Образувано е по жалба на П.Г.Г., ЕГН **********,***, чрез адв.М., против Уведомително писмо от ДФ“Земеделие“ с изх.№ 02-160-6500/5003 9 за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 с УРН ***.

         Твърди се неправилност на направените в писмото констатации, съответно незаконосъобразност на оспорения АА. Излагат се подробни съображения за несъстоятелност на заключенията на административния орган за несъответствието между декларираната допустима за подпомагане площ и реалната...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!