currdb:
Решение № 121 от 31.01.2017 по адм. д. 1050/2016 на Административен съд - Варна

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

№         /31.01.2017 год., гр. Варна

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Варненският административен съд, ІV състав в публично заседание на шестнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ БАЕВА

при секретаря В.К., като разгледа докладваното от съдията адм. д. № 1050 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на 156 от Данъчно-осигурителния кодекс /ДОПК/, вр. чл. 4 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Образувано е по жалбата на „Автотрейд“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна срещу Ревизионен акт /РА/ № МД-РА-012/22.12.2015 год. на органи по приходите в отдел „КРДПС“ в Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна, с който са установени задължения за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 год., потвърден с Решение № 0794/14.03.2016 год. на кмета на Община Варна. Жалбоподателят твърди, че РА е нищожен, като издаден от некомпетентен орган, евентуално, т.к. заповедта за възлагане на ревизия не е връчена, евентуално, частично нищожен в частта, с която са установени задължения за ДНИ и ТБО същия период и на същото основание с АУЗД. В условията на евентуалност твърди, че РА е незаконосъобразен, като постановен при неправилно приложение на материалния ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!