currdb:
Определение № 58 от 27.01.2017 по възз. гр. д. 429/2016 на Апелативен съд - Варна

Определение по Гражданско дело 429/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№58/27.01.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27 .01.2017г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№429/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадени въз -зивна жалба от Е.А.М. и въззивна жалба от Е.Е.М., двете против решение №737/02.06.2016г., постановено по гр.д.№2364/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е обявен сключеният с нотариален акт №11, том І, рег. №179, дело №12/30.01.2015 г. на нотариус Диана Бейлерян, рег. №12 на НК, с район на действие ВРС, договор за дарение между Е.А.М. и Е.Е.М. на 3/4 ид.ч. от ПИ с идентификатор №10135.1507.295 по КК на гр.Варна с площ от 302 кв.м., при граници: ПИ с №№10135.1507.296, 10135.1507.297, 10135. 1507.299, 10135.1507.298, 10135.1507.293 и 10135.1507.278, ведно с  3/4 ид.ч. от изградената в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор № 10...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.