В сила от 01.01.2000 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 21 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.

Предмет

Чл. 1.

Този закон урежда:

1. сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица;

2. презграничните преводи и плащания;

3. сделките с чуждестранна валута по занятие;

4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) сделките с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, тяхното пренасяне през границата на страната и преработката им;

5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) пренасянето на парични средства през границата на страната;

6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) събирането, поддържането и предоставянето на статистическа инфо...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!