Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 1991г., попр. ДВ. бр.21 от 15 Март 1991г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., доп. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г., доп. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г.

Чл. 1.
Амнистират се, като се заличава престъпният им характер, следните престъпления:
1. по Закона за защита на народната власт: чл. 2, 3 и чл. 10, ал. 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2000 г.) по Наказателния закон в сила до 13 март 1951 г.: чл. 98, ал. 3, чл. 99, 102, ал. 1, 109, 110, 111, 111а, 111б, 111в, 111г, 111д, ал. 1, 112, 112а, 112б, 114, 115, 116 и 117а и чл. 118 от Наказателния закон в сила от 13 март 1951 г.;
3. по Наказателния закон, преобразуван в Наказателен кодекс, в сила от 13 март 1951 г.: чл. 71, т. 1 и 2, чл. 73 - 80, 82, 83, 85, 87, 90, 92, 93, 95 и 96.

Ключови думи
No law branches!