Обн. ДВ. бр.92 от 27 Септември 2002г., доп. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1.
(1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Този закон урежда производството по несъстоятелност за банка със седалище в Република България.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За производството по несъстоятелност за банка, която има клонове в държави членки, се прилагат и разпоредбите на гла...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!