Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2000г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
Този закон урежда отношенията на българската държава с българите, живеещи извън Република България.

Чл. 2.
Българин, живеещ извън Република България, съгласно този закон е лице, което:
1. има поне един възходящ от български произход;
2. притежава българско национално съзнание;
3. пребивава трайно или постоянно на територията на друга държава.

Ключови думи
No law branches!