Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
(1) Създава се Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище град София.

Чл. 2.
Българската агенция по безопасност на храните е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Републик...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!