Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
(1) Този закон урежда устройството и дейността на Българската банка за развитие, наричана по-нататък "банката".
(2) Банката е кредитна институция - акционерно дружество, в която държавното участие в капитала е не по-малко от 51 на сто.
(3) Седалището на банката е град София. Банката може да открива представителства и клонове.

Глава втора.ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА БАНКАТА
Чл. 2.
...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!