Обн. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.78 от 12 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.74 от 26 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
(1) Този закон урежда устройството, дейността и управлението на Българската телеграфна агенция, наричана по-нататък "БТА".
(2) Българската телеграфна агенция е национален независим информационен институт на Република България, който осъществява дейностите, определени в този закон.
(3) Наименованието на БТА за чужбина е Bulgarian News Agency ВТА.

Ключови думи
No law branches!