Обн. ДВ. бр.87 от 29 Септември 1995г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Май 1999г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г.

Чл. 1.
(1) Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
(2) Българският Червен кръст осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство, с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както и с основните червенокръстки принципи, установени от международните конференции на Червения кръст.

Ключови думи
No law branches!