Обн. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
(1) Този закон урежда дейността и правомощията на военната полиция и взаимодействието й с държавни органи и организации, служби за сигурност и служби за обществен ред.
(2) Военната полиция е част от въоръжените сили на Република България и е организирана в служба "Военна полиция" към министъра на отбраната и във военнополицейски формирования в Българската армия.
(3) Служба "Военна полиция" е организирана в ръководство, регионални служби и център по логистика и подготовка.
(4) Военнополицейските формирования в Българската армия са организирани в роти, взводове и отделения.

Ключови думи
No law branches!