Обн. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
Този закон урежда обществените отношения, свързани със статута на военноинвалидите, военнопострадалите и на техните национално представителни организации.

Чл. 2.
(1) Държавата полага особени грижи за военноинвалидите и военнопострадалите, като им осигурява съответни условия за интегриране в обществения живот.
...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!