Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.

Глава първа.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предмет на закона
Чл. 1.
(1) Този закон урежда възстановяването на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително.
(2) Този закон не се прилага за случаите, когато акцизът по ал. 1 е възстановен на друго основание.

Лица, които имат право на възстановяване
Чл. 2.
Право на възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили има лице, което е:
1. внесло или въвело на територията на страната упот...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!