Приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., Обн. ДВ. бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 12.03.2013 г., доп. ДВ. бр. 63 от 1.08.2014 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г.

Раздел I.

Обикновени такси

Чл. 1.

За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв.

Чл. 2.

За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение от частния съдебен изпълнител, се събира такса 50 лв.

Чл. 3.

Ключови думи
No law branches!