Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

Част първа.ОБЩИ ПРАВИЛА
Глава първа.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I.Предмет, обхват и принципи
Предмет
Чл. 1.
Този кодекс определя:
1. условията, организацията и реда за произвеждане на изборите в Република България;
2. оспорването на резултатите от изборите;
3. условията и реда за попълване на мандати.

Обхват
Чл. 2.
Този кодекс се прилага при избори за:
1. народни представители за Народно ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!