Обн. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г.

Част първа.ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ
Глава първа.ОБХВАТ НА КОДЕКСА
Предмет
Чл. 1.
(1) Разпоредбите на този кодекс уреждат:
1. международната компетентност на българските съдилища, на други органи и производството по международни граждански дела;
2. приложимото право към частноправните отношения с международен елемент;
3. признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни решения и други актове в Република България.
(2) По смисъла на този кодекс частноправно отношение с международен елемент е отношение, свързано с две или повече държави.

Ключови думи
No law branches!