currdb:
Решение № 76 от 27.01.2017 по търг. д. 1502/2015 на ОС - Варна

Решение по Търговско дело 1502/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е

№. . . . . .

гр.Варна, 26.01.2017год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на деветнадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:         

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПИСАРОВА

при участието на секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията т.д.№1502/2015год. на ВОС, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е с правно основание чл. 625 от ГПК.

Образувано е по молба на АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 831133152, София за откриване производство по несъстоятелност на ВАРНА –ПРО АД, ЕИК 030098043, Варна  поради неплатежоспособност, евентуално свръхзадълженост. Твърдят се съществените за производство факти и обстоятелства за въведеното основание за откриване на производството спрямо търговеца. Отделно от това се твърдят и предпоставките за неговата свръхзадълженост. Претендира се постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност и прекратяване на дейността му ведно с назначаване на временен синдик.  

            В молбата си молителя излага, че е налице търговска сделка по договор за покупко- продажба на честотни регулатори, двигатели НН и оборудване ниско напрежение за завод „Жити”, сключена въз основа на оф...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи