Array ( [questions] => 1 [page] => 8 )

Недобросъвестност и злоупотреба с право ще е налице когато, предявявайки правата си по ефекта поемателят би получил плащане, в противоречие със съществуващи и противопоставими му като кредитор, от длъжника, респ. поръчителите на същия / чл.142 ЗЗД /, относими към съществуването на задължението факти и обстоятелства / извършени погашения на същото вземане, чрез различни погасителни способи /, за чието съществуване кредиторът знае и което пренебрегва, упражнявайки правата си по ефекта. С установяване недължимост по каузалното правоотношение се препятства събиране на същото вземане, но на основание абстрактната сделка.
След успешно преведен по реда на чл.24, ал.4 СК иск, с което договор за покупко-продажба е прогласен за недействителен изцяло, извършеното разпореждане с имущество в режим на съпружеска имуществена общност не запазва своето действие по отношение на частта на извършилия го съпруг и правата върху притежаваната от него идеална част от имота не преминават върху приобретателя по сделката.