currdb:
Определение № 170 от 30.01.2017 по гр. д. 3585/2016 на РС - Враца

Определение по Гражданско дело 3585/2016г.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.234 ал.1 ГПК одобрява така постигнатата между страните съдебна спогодба като непротиворечаща на Закона и добрите нрави и с която

Т.П.Й.  с ЕГН:********** ***

В.П.С. с ЕГН: ********** ***.

     В качеството им на страни – съделители по гр.дело № 3585/ 2016 година  по описа на ВРС,   сключиха настоящата спогодба за следното :              

1.Поземлен имот с идентификатор 12259.1133.12 (дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда сто тридесет и три точка дванадесет) в гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, по кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 год. на Изпълнителния директор на АК с адрес на поземления имот: гр.Враца, местност ВРАЧАНСКИ ЛОЗЯ, местност РОДЖЕВОТО, със земеделско предназначение и начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих, с площ от 1799 кв.м. / хиляда седемстотин деветдесет и девет /кв.м при съседи: 12259.1133.11; 12259.1133.8; 12259.1133.474; 12259.1133.451. В имота попада сграда 12259.1133.12.1 (дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда сто тридесет и три точка дванадесет точка едно): застроена площ 43 /четирдесет и три/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение- Вилна сграда,еднофамилна остава в дял и в изключителна собственост на В.П.С., срещу което В.П....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!