currdb:
Решение № 51 от 31.01.2017 по гр. д. 1269/2016 на РС - Шумен

Решение по Гражданско дело 1269/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

51/31.1.2017г.

гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на тридесети януари 2017 година

в публично заседание в следния състав:

                                                       Председател: К. Колешански

Секретар: С. Л.

като разгледа докладваното от съдията ГД № 1269/2016г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Иск за делба на недвижими имоти – земеделска земя, във фазата по допускане.

Искова молба от И.Г.И., ЕГН : **********, с адрес ***; С.Г.К., ЕГН : **********, с адрес ***7; К.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***; Д.А.К., ЕГН : **********, с адрес ***9 и А.Г.Т., ЕГН : **********, с адрес ***, срещу Г.Й.Г., ЕГН : ********** и П.Р.Г., ЕГН : **********, с адрес ***, с посочено правно основание делба на съсобствени имоти.

Ищците сочат, че с ответниците, били съсобственици на следните недвижими имоти – земеделска земя :

1. НИВА от 9.982 дка, четвърта категория, в местността  „***“,  имот № 004017 по плана за земеразделяне в землището на село ***, който имот по КККР представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10923.4.17 по КК на село *** с адрес на имота: местност „***“, с площ от 9981 кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване – НИВА, при с...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!