Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на кмета на община Д.ад, подадена срещу решение № 364 от 13.06.2017 г., постановено по адм. дело № 14/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково, в частта, с която е отменен мълчалив отказ на касатора да се произнесе по подадено от И.З заявление за достъп до обществена информация № ОК-07-57/21.11.2016 г., в частта по т. 4, т.4.1, т. 4.2 и т. 4.3 от същото и е върнал преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението в тази му част в 14 дневен срок, при съобразяване на задължителните указания на съда, дадени в мотивите по тълкуване и прилагане на закона. Иска се отмяна на съдебното решение в отменителната му част като неправилно поради нарушение на материалния закон.

О. З е депозирал писмено становище за отхвърляне на жалбата. Претендира разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за потвърждаване на решението.

Настоящата инстанция счита, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

Фактическата обстановка е подробно и правилно изяснена от административния съд, а мотивите му в отменителната част на решението изцяло се споделят от касационния състав.

Установява се, че заявлението на Запрянов се отнася до строителната документация на паркинг, за който лицето счита, че може да бъде само с временен характер, поради което изграждането му по този начин е незаконосъобразно.

В случая съдът обосновано е приел, че органът, към който е отправено искането за предоставяне на обществена служебна информация (кметът на община Д.ад) разполага с информацията по т. 4.1, т. 4.2, т. 4.3 от искането, по отношение на която не съществуват законни пречки да бъде предоставена. Касае се за част Пътна, а именно: обяснителна записка, ситуационно и геометрично решение, разрези и детайли. С оглед на това и поради обстоятелството, че мълчалив отказ по ЗДОИ (ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ) (ЗДОИ) е недопустим съгласно чл. 28, ал. 2 от приложимия закон, правилно е отменил същия като незаконосъобразен и е върнал преписката за произнасяне от административния орган с конкретни указания.

Предвид изложеното няма основания за отмяна на съдебното решение и то следва да се остави в сила.

Въпреки изхода на спора в полза на ответника по касация, недоказано е заплащането на сумата от 400 лева за адвокатски хонорар, въпреки представения списък по чл. 80 от ГПК, поради което искането за присъждане на разноски не подлежи на уважаване.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на пето отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 364 от 13.06.2017 г., постановено по адм. дело № 14/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково в обжалваната му част.

Решението е окончателно.