Производство по чл.216, ал.6 от ЗОП (ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ) (ЗОП), във връзка с глава дванадесета от АПК.

Образувано е по касационна жалба от "Геопрециз - инженеринг" ООД, гр. С., подадена чрез пълномощник адв. Н.С, срещу решение №930 от 04.09.2018г. по преписка №КЗК-579/2018г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което е оставена без уважение жалбата му срещу Решение № РД 52-148/12.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за класиране на участниците и определяне на изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР)" обособена в 23 позиции, в частта по обособена позиция № 14. Е. П (общ. Е. П и Г.Ма), открита с Решение № РД52-28 /01.02.2018 г. на възложителя. Излага доводи, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и е необосновано. Излага, че решението на КЗК нарушава материалния закон предвид на това, че не е съобразила липсата на мотиви в оспорения административен акт. Излага, че са неправилни изводите, че офертата на спечелилия кандидат отговаря на изискванията на ЗОП, както и че обясненията, дадени от спечелилия кандидат, не изпълняват изискванията на закона. Излага, че решението на КЗК не е мотивирано и КЗК не се е произнесла по оплакванията посочени в жалбата. Иска, да се отмени решението на КЗК и се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът - Комисия за защита на конкуренцията редовно призована, не се явява и не взема становище по жалбата.

Ответникът - министърът на земеделието,храните и горите, чрез пълномощник гл. юриск. П.Д оспорва жалбата като неоснователна и излага доводи за правилност на обжалваното решение. Иска, да се остави в сила решението и се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна - "Геокорп" ООД, гр. С., редовно призован не се явява и не взема становище по жалбата.

Участващият в производство на основание чл. 217, ал. 2 от АПК представител на Върховна административна прокуратура излага, че жалбата е неоснователна. Излага, че решението на КЗК е правилно. Излага, че изводите на комисията на възложителя са обективирани в надлежен протоколи и доклад до възложителя като в закрити заседания са разгледани и оценени подадените оферти и е извършено класиране на участниците и определяне на изпълнител за всички обособени позиции, включително и за оспорваната част по отношение на позиция 14, като в протокола на комисията е отразена и мотивирана преценката за съответствия на офертите с предварителните условия към тях. Излага, че КЗК е извършила собствена преценка и тълкуване за законосъобразност на действията на комисията и е аргументирала подробно извода си за правилност и законосъобразност на решенията на комисията. Смята, че възраженията на касатора са подробно обсъдени в решението и са изложени съответни съображения и липсват конкретни данни да е бил нарушен принципа на равнопоставеност на участниците или на свободна конкуренция и недопускане на дискриминация. Смята, че не са налице посочените от касатора касационни основания и решението следва да се потвърди.

Настоящият съдебен състав на Върховния административен съд, след като прецени данните по делото и доводите в жалбата в съответствие с чл. 218 и чл. 220 от АПК, приема че жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 216, ал. 1 от ЗОП, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.

С решение №930 от 04.09.2018г. по преписка №КЗК-579/2018г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), е оставена без уважение жалбата на "Геопрециз - инженеринг" ООД срещу Решение № РД 52-148/12.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за класиране на участниците и определяне на изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР)" обособена в 23 позиции, в частта по обособена позиция № 14. Е. П (общ. Е. П и Г.Ма), открита с Решение № РД52-28 /01.02.2018 г. на възложителя.С решението са възложени на дружеството да заплати на възложителя направените разноски в размер на 200,00 лв. След идентификация на страните и установяване на фактическите обстоятелства КЗК е приела, че при провеждане на процедурата не е допуснато нарушение, което да обуславя незаконосъобразност на решението на възложителя. Приела е, че "Геокорп" ООД е направил в писмената си обосновка анализ на ценообразуването за най-често използваните услуги, свързани с техническите дейности за поддържане на КВС, предложил е много нисък процент печалба - 2 %, дал е и подробна обосновка, в която е разгледал наличието на обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП и се е позовал на 4 от тях. КЗК е приела, че оценителната комисия е спазила законовите изисквания като е приела обосновката за предложената цена от участника "Геокорп" ООД, като е описала подробно съдържанието на писмената обосновка и с оглед изложените от него причини, водещи до по-ниска цена на неговата оферта, в сравнение със средната стойност на останалите участници законосъобразно е приела, че същите са обективни и пълно изложени, като са налице изключително благоприятни условия за участника, поради което на основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП и представени от участника достатъчно доказателства е приела обосновката за цената. Също така е съобразила, че същият подход е използван от комисията и при приемане на писмената обосновка на жалбоподателя. Приела е, че решението на възложителя е законосъобразно и е отхвърлила жалбата.

В съответствие с чл.216, ал.5 от ЗОП и чл. 220 от АПК настоящият съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с чл. 215, ал. 2, т. 1 и чл. 217, ал. 1 от ЗОП при обективно установени фактически обстоятелства, въз основа на които правилно е приложен материалния закон и не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Установено е, че с Решение № РД52-28 от дата 01.02.2018 г. министърът на земеделието, храните и горите е открил "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС (до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР)" обособена в 23 позиции, като процесната е Позиция № 14. Е. П (общ. Е. П и Г.Ма). С решението е одобрено обявлението и конкурсната документация. В раздел IV. "Критерий за възлагане на поръчката" от документацията за участие в процедурата е указано следното: Комисията оценява допуснатите оферти и определя икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" чрез следните показатели и тяхната тежест за определяне на комплексна оценка: а/ предложен процент, който възложителя ще заплаща като процент от стойността на отчетените дейности /събраните такси/ (С). Тегловни коефициент на показателя - 50 %; б/ предложени срокове за изпълнение на техническите дейности и услуги съгласно поименния списък - S. Тегловни коефициент на показателя - 30 %; в/ предложена организация на работа - Оn. Тегловни коефициент на показателя - 20 %. Крайната оценка на всяко предложение се изчислява по формулата: Pn /обща оценка на участник/ = C x 0.5+ S x 0.3 + Оn x 0.2. В т.3 от обжалваното решение е представен начина на оценяване на всеки от посочените показатели. В т.4 от решението е представена дейността на комисията на възложителя по разглеждане и оценяване на оферти на участниците "Геокорп" ООД и "Геопрециз - Инженеринг" ООД, както и оценяване на техническите предложения на участниците. В т.4.3 от решението е представена дейността на комисията на възложителя (Протокол № 3) по отваряне и оповестяване на ценовите предложения за предложения процент, който възложителят ще заплаща като процент от стойността на отчетените дейности /събраните такси/ от: 1.1. действащата Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлената собственост. Комисията е констатирала, че ценовите предложения на "Геокорп" ООД и "Геопрециз - Инженеринг" ООД са с повече от 20 % по-благоприятни от средната стойност на останалите предложения, поради което и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП е решила да изиска подробна писмена обосновка за начина на тяхното образуване. В т.4.3 от решението КЗК е представила писмените обосновки на двамата участници и взетите решения от комисията на възложителя за тяхното приемане на основание чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП.

С Решение № РД 52 - 148/12.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 и чл. 108, т. 1 от ЗОП във вр. с Протоколи № 1, № 2 и № 3 и Доклад № 93 - 4583 на комисията е обявено класирането на участниците по критерия "икономически най-изгодна оферта", както следва: по позиция № 14. Е. П: на първо място: "Геокорп" ООД и на второ място "Геопрециз - Инженеринг" ООД.

Решението е оспорено пред КЗК, в производството по което е постановено обжалваното решение.

Настоящият съдебен състав приема за неоснователни възраженията на касатора, че решението е неправилно.

Неоснователни са доводите на касатора, че КЗК не е съобразила липсата на мотиви в оспорения административен акт. Обосновано и в съответствие с материалния закон КЗК е приела, че жалбоподателят не е изложил конкретни доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт на възложителя. Съобразено е от КЗК, че с подадената жалба с вх. № ВХР - 1422/22.06.2018 г. жалбоподателят е заявил бланкетно, че решението на възложителя е незаконосъобразно и немотивирано, както и че офертата на печелившия участник не отговаря на императивни изисквания на ЗОП (ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ) /ЗОП/. С молба, входирана в КЗК на 04.07.2018 г., жалбоподателят е изложил допълнителни твърдения и доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение на възложителя, които КЗК е приела за нови твърдения, и че не следва да ги разглежда по същество, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 207 от ЗОП проучването на преписката обхваща обстоятелствата по жалбата, а такава се подава в преклузивния 10-дневен срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. "а" от ЗОП. КЗК в съответствие с чл.199, ал.2, т.5 и чл. 207, чл.209, ал.1 от ЗОП (приложима ред. ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е извършила проучване и мотивирано се е произнесла по възраженията, основанията и исканията на жалбоподателя, които той е заявил в жалбата. По отношение на останалите възражения доводи по молба от 04.07.2018г.,като подадени след срока по чл.197, ал.1, т.7,б."а" от ЗОП законосъобразно КЗК не е ги е разгледала, поради преклудиране на възможността да се извършва допълнително проучване и произнасяне по тях след като са подадени след преклузивния срок. Подобни доводи се излагат и в касационната жалба, по които КЗК не се е произнесла и не следва да се разглеждат. В тази връзка не е допуснато нарушение на съдопроизводствените правила при разглеждане на жалбата от КЗК.

Неоснователни са възраженията на касатора, че са неправилни изводите на КЗК, че офертата на спечелилия кандидат отговаря на изискванията на ЗОП и комисията на възложителя е мотивирала приемането на писмената обосновка на "Геокорп" ООД. Обективно е установено от КЗК (т.4.1 от фактическата част), че по Протокол № 1 от работата на комисията относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението за поръчка и в документацията е констатирала, че участникът "Геокорп" ООД е представил необходимите документи, същите отговарят на изискванията на възложителя, на ЗОП и на ППЗОП и комисията го допуска до разглеждане на Техническото предложение. Подобна констатация е направена и за офертата на жалбоподателя. Обосновано КЗК след като е извършила проучване и отразеното в ЕЕДОП-а на участника "Геокорп" ООД е възприела направената констатация от комисията, че е изпълнил изискванията на възложителя и е посочил изискуемата информация - декларирал е в ЕЕДОП отсъствие на основания за отстраняване от участие в процедурата и документът е подписан от двамата управители и съдружници на дружеството. Изпълнено е изискването през последните три години, считано от датата на подаване на оферта да е изпълнил 3 услуги с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката,, както и изискванията за технически и професионални способности, като е декларирал, че разполага по позиция № 14 с изискуемия минимум персонал: един ръководител - правоспособно по ЗКИР лице, един геодезист - правоспособно по ЗКИР лице и две технически лица, описвайки подробно трите имена на лицата, дипломи, специалност, заповед за правоспособност по ЗКИР - за първите две лица.Също така участникът е описал инструментите, съоръженията и техническото оборудване, с които разполага за изпълнение на поръчката, като същите надвишават изискуемия минимум от възложителя: една компютърна конфигурация или преносим компютър; един принтер; една тотална станция; два GPS-приемника; един автомобил. Предвид на тези данни обосновано КЗК е приела, че участникът законосъобразно е допуснат от комисията до разглеждане на техническото му предложение.

Обосновано КЗК е представила разглеждането и оценяването на техническите предложение по Протокол №2,въпреки, че по отношение на него с жалбата си "Геопрециз - Инженеринг" ООД не е изложил конкретни възражения и доводи за незаконосъобразност, като е съобразено от КЗК правилното прилагане на Методиката за оценяване в съответствие с утвърдената математическа формула и експертна оценка на комисията.

На следващо място са неоснователни доводите на жалбоподателя по отношение изводите на КЗК за законосъобразност при приемане на писмената обосновка на участника "Геокорп" ООД. Обективно и подробно КЗК е отразила действията на комисията на възложителя по Протокол № 3 по отваряне на ценовите предложения на участниците по Позиция № 14 и разглеждане на предложенията на допуснатите на този етап петимата участници. При разглеждане на ценовите предложения комисията е констатирала, че ценовите предложения на "Геопрециз - Инженеринг" ООД и "Геокорп" ООД са с повече от 20 % по-благоприятни от средната стойност на останалите предложения, поради което и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП е изискала подробна писмена обосновка за начина на тяхното образуване. Същата е разгледала и приела и двете писмени обосновки както тази на "Геокорп" ООД, така и тази на жалбоподателя. Изложените обстоятелства от участника и разглеждането са подробно представени във фактическата част на решението.

Законосъобразни са изводите на КЗК, че приемането на писмената обосновка от комисията на възложителя е мотивирана и обоснована с наличието на изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката, представляващи обстоятелства по чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. КЗК при осъществяване на контрола за законосъобразност на помощния орган при разглеждане на писмената обосновка е установила спазване на изискванията за анализ и установяване дали са изложени мотиви при приемането или не на представената обосновка, като е представила мотивирана аргументация относно причините, поради които счита, че законовите хипотези на чл. 72, ал. 2 от ЗОП са налице. Обосновано е приела, че в мотивите на комисията, възпроизведени и в обжалваната заповед на възложителя, са посочени доводи и налични доказателства за приемане на обосновката.

Съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. В чл.72, ал.2, т.1-5 са посочени обстоятелствата, въз основа на които се оценява обосновката. Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

В случая КЗК е разгледала наличието на хипотезите по чл.72, ал.2 от ЗОП и условията за приемане на писмената обосновка по чл.72, ал.3 от ЗОП, като е приела, че комисията е посочила в протокола мотиви и аргументи за приемане на представената писмена обосновка от участника "Геокорп" ООД, който е направил по-благоприятно предложение, а в доклада е представила мотивирана аргументация относно причините, поради които счита, че законовите хипотези са налице. Налице е аналитична дейност от страна на помощния орган на възложителя, изложени са собствени мотиви и преценка за обективност и пълнота на самата писмена обосновка, като мотивирано е приела, че посочените в обосновката обстоятелства обосновават по-ниската предложена цена в процентно отношение съгласно изискванията на възложител.

С чл.72, ал.3 от ЗОП е предоставена възможност на комисията, респ. на възложителя при приемане работата на комисията и издаване на решение по чл.106, ал.6 от ЗОП, да преценят пълнотата и обективността на представената писмена обосновка и доколко съответства на изискванията на възложителя и дали се възприемат посочените обективни обстоятелства по чл.72, ал.2, т.1 - т.5. Преценката за пълнота и обективност е в зависимост от степента на обоснованост на писмената обосновка по примерно изброените обстоятелства по т.1 - 5 на ал.2, която може да бъде приета, но може и да не бъде приета, като в съответствие с чл.72, ал.3 от ЗОП е правомощие на комисията, да предложи участника за отстраняване когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена.

В случая ценовото предложение е обосновано с наличие на изключително благоприятни условия, което е и мотивирало извод за неговото приемане. Следва да се отбележи, че комисията на възложителя е направила същия подход и при разглеждане и приемане на писмената обосновка на жалбоподателя, която е приета при наличие на обстоятелството по чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП.

Предвид на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че не са допуснати твърдените от жалбоподателя нарушения, решението на КЗК е постановено в съответствие с материалния закон и е обосновано, както и при извършената проверка по чл.218 от АПК, не се установиха нарушения, които да обуславят неговата отмяна, поради което следва да бъде оставено в сила.

При този изход на процеса следва да бъде оставено без уважение искането на касатора за присъждане на разноски по делото.

При този изход на процеса и на основание чл.143, ал.4 от АПК и чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 37 от ЗПрП (ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ) и чл. 24 от Наредба за заплащане на правната помощ предвид направеното искане от процесуалния представител на ответника министъра на земеделието,храните и горите, касационният жалбоподател следва да заплати разноски в размера на 200 лв. на Министерство на земеделието храните и горите( по арг. на чл.143, ал.1 от АПК).

Водим от гореизложеното и на основание чл.216, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №930 от 04.09.2018г. по преписка №КЗК-579/2018г. на Комисията за защита на конкуренцията.

О.Б.У. искането на "Геопрециз - инженеринг" ООД, гр. С.,бул. "Х. С" №1, ЕИК 831189927, за заплащане на разноски по делото.

ОСЪЖДА "Геопрециз - инженеринг" ООД, гр. С.,бул. "Х. С" №1, ЕИК 831189927 да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите разноски по делото в размер на 200,00 (двеста) лева.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.