Производството е по реда на чл. 145 и сл. във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на "Табаков - 74" ЕООД, гр. П., представлявано от М.Т, подадена против заповед № РД 46-287 от 06.03.2015 г., издадена от министъра на земеделието и храните /в ДВ, бр. 37/09.05.2017г. е публ. решение на НС от 04.05.2017г. за приемане на структура на МС, с което в т. 4 Министерството на земеделието и храните е преобразувано в Министерство на земеделието, храните и горите/. Жалбоподателят оспорва горе посочената заповед в ЧАСТТА, в която са определени като площи, които остават извън окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014г. по възражение вх. № ПО-03-5- от 08.01.2015г. В жалбата излага доводи, че обжалваният акт е издаден в нарушение на ЗПЗП, Наредба №105 от 22.08.2006г. и Наредба №5 от 10.03.2010г., поради това, че са извършени теренни проверки,за които не е бил уведомен. Излага доводи, че процесните БЗС - ливади се ползват по предназначение и отговарят на изискванията за включване в допустимия слой. В съдебни заседания чрез упълномощен адв. Ч.Ч излага съображения за незаконосъобразност на административния акт. Иска, да се отмени заповедта в оспорената й част и да се върне преписката на административния орган, както и да се присъдят направените разноски по делото.

Ответникът - министърът на земеделието, храните и горите, чрез упълномощен юрисконсулт Николчева, оспорва жалбата като неоснователна в съдебни заседания и с писмени бележки, като излага доводи за законосъобразност на заповедта в оспорената част. Иска, да се отхвърли жалбата като неоснователна.

Настоящият съдебен състав на Върховния административен съд, Четвърто отделение приема, че жалбата е подадена в срок от лице с обоснован правен интерес и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Въз основа на изложените доводи от страните и събраните по делото доказателства от фактическа страна се установява следното:

Със заповед № РД - 09-807 от 05.12.2014г. министърът на земеделието и храните е одобрил обновения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2014 г., като част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/, която е актуализирана за 2014 г. чрез дешифрация/разчитане/ на нова цифрова ортофото карта на страната и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината от областните и общински структури на МЗХ.Пено е в срок не по-късно от 10.12.2014г. да се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и се уведомят кандидатите за възможността да се запознаят с актуализирания слой и да подадат възражение срещу конкретни части от него. В т. ІV от същата заповед е указана възможността за земеделските стопани в едномесечен срок от уведомяването да подадат възражения за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2014 г., като в т. V е посочено, че не подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени съгласно изискванията на т. ІV. от заповедта. На база постъпилите в срок писмени възражения и на извършените допълнителни проверки е издадена процесната заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г., на основание чл. 25, ал.4 от ЗАдм (ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА), чл. 33а, ал. 2 от ЗПЗП и чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, с която заповед министърът на земеделието и храните е одобрил окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014 г., като част от СИЗП, и е разпоредил слоят, заедно с останалата информация от СИЗП, да бъде предоставен на Разплащателната агенция за извършване на задължителните кръстосани проверки по ЗПЗП на подадените през 2014г. заявления за подпомагане за кампания 2014 г. за извършване на окончателна оторизация и плащания на площ за 2014 г., както и за прием на заявления за подпомагане през 2015 г.

С възражение вх. №ПО-03-5- от 08.01.2015г. (стр.17 от делото) "Табаков - 74" ЕООД е подало възражение срещу обхвата на специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2014г. и е поискал преразглеждане в частта относно земеделски парцели, за които е установено несъответствие между декларираната и установена допустима площ за 9 парцели находящи се в с. К. Д, община П., подробно представени в таблица - с идентификатор на деклариран парцел, декларирана площ, допустима площ и недопустима площ. Възраженията на жалбоподателя са по отношение на парцели: БЗС 36124 - 105-3-1; БЗС 36124 -114- 4-1; БЗС 36124 -115-5-1; БЗС 36124 -115- 6-1; БЗС 36124-118-1 -1; БЗС 36124-135-1-1; БЗС 36124-147-1-1; БЗС 36124 -158-11-1; БЗС 36124-158-12-1.

Със заповед № РД-46-287 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните е одобрен окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014г.

Предаването на цифровите географски данни за специализирания слой за кампания 2014 г. на изпълнителния директор на ДФ"Земеделие" е извършено с писмо с изх.№ 13-1439 от 12.03.2015 г. С писмо с изх. №70-2971 от 11.06.2015г. на министъра на земеделието и храните, връчено на 19.06.2015г. с обратна разписка, жалбоподателят е уведомен, че е одобрен окончателния специализиран слой със заповед № РД-46-287 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, която може да обжалва в 14 дневен срок от получаване на отговор по възражението по отношение на заявените от него парцели.

Жалбоподателят "Табаков - 74" ЕООД е оспорил заповедта с жалба с вх. №94-5468 от 30.06.2015г. чрез МЗХ до Върховния административен съд.

В хода на съдебното производство съдът е допуснал и приел съдебно - техническа експертиза (СТЕ) с вещо лице експерт - геодезист и съдебно - агрономическа експертиза (САЕ) с вещо лице експерт - агроном. От СТЕ се установява, че в района, в който попадат заявените от жалбоподателя парцели няма актуално за 2014 г. самолетно или сателитно заснемане за нуждите на МЗХ.Цта ортофотокарта е изготвена по самолетни снимки от юли 2013 година и е обновена въз основа на резултатите от извършените теренни проверки на ОСЗ Пещера. Протоколите от тези проверки са налични в МЗХ, като заедно с тях се съхраняват и резултатите от направените измервания, както и направените по време на теренните проверки снимки. Установено е, че към момента на подаване на заявлението за 2014 година извън границата на слоя на допустимите площи за парцелите по жалбата са попадали 36.68 ха, като два от заявените за подпомагане парцели са попадали изцяло извън допустим слой, а останалите - частично извън него. След обявяването на предварителния слой извън границата на слоя са останали 33.92 ха., като след разглеждане на възраженията тази недопустима площ е променена, като данните са показани в колони 3-8 на Таблица 1 към СТЕ. От СТЕ е разгледан всеки един от заявените парцели за специализирания слой, като е отразен размера към момента на подаване на заявлението, площта на парцела определена като недопустима за подпомагане след първоначалното обявяване на слоя и след разглеждане на възраженията, както и са отразени извършените теренни проверки от ОСЗ Пещера и съставени протоколи приложени към Приложение 2 към СТЕ. Прието е от вещото лице за всеки от процесните парцели, че границите на допустимия слой са определени коректно, както и е отразен за всеки методът на определяне на границите. Със заключението на СТЕ е прието, че тактическото състояние на парцелите е установено чрез посещението на място на физическите блокове, в които същите попадат, от експерти от ОСЗ Пещера в периода 13.10.2014 г. - 15.10.2014 г. При тези проверки е направен оглед на състоянието на ФБ и съответствието на границите на определените от предходната година граници на физическите блокове и граници на слоя на допустимите площи. При установени разлики спрямо съществуващите към момента на теренните проверки граници, същите са измервани с GPS и са коригирани границите на ЦОФК. Също така е констатирано, че при извършване на теренните проверки, проверяващите са правили снимки със снабдена с GPS устройство камера, при което координатите на местоположението на оператора към момента на заснемане и посоката на заснемане автоматично се проектират върху изображението. Констатирано е, че по отношение на заявените парцели само при два от физическите блокове, в които попадат, за определяне на границата на допустимия слой са ползвани GPS измервания, а за останалите ФБ границата на слоя е определена по визуален метод.

От заключението на САЕ се установява, че физическото състояние на парцелите е установено чрез посещение на място на физическите блокове и са измервани с GPS и са коригирани границите на ЦОФК. Отразено е, че съответствието на състоянието на физическите блокове с критериите, визирани в Наредба №11 от 03.04.2008г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 и 212, както и Наредба №5/2010г. е правено на място от експертите на ОСЗ гр. П.. Установено е, че при посещението на процесиите имоти / на 20.10.18г./ към момента те са в много добро агротехническо и агроекологично състояние.

В хода на производството са приети като доказателства по делото протоколите от проверки за фактическото състояние на парцелите при посещението на място на физическите блокове, в които попадат, съставени от експерти от ОСЗ Пещера в периода 13.10.2014 г. - 15.10.2014 г., които не са оспорени от жалбоподателя и не е проведено производство по реда на чл.190 от ГПК.

Въз основа на установени фактически обстоятелства настоящият съдебен състав на Върховния административен съд приема следните правни изводи:

По допустимостта: Жалбата на "Табаков - 74" ЕООД е процесуално допустима, като предявена от надлежна страна - адресат на акта в оспорената му част. Съобразно т. 2 от Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015 г. на ОСС на І и ІІ колегии при Върховния административен съд, заповедта на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 33а ЗПЗП и чл. 16г от Наредба № 105 от 2006 г. представлява съвкупност от множество индивидуални административни актове и може да се обжалва от всеки земеделски производител, който е заявил площи за подпомагане, с оглед на което той има правен интерес да установи дали парцелите му попадат в слоя „Площи, допустими за подпомагане”, като това установяване е пряко свързано с възможността да получи субсидия за подпомагането, за което кандидатства. Съдът констатира, че по отношение на оспорващото дружество с писмо с изх. №70-2971 от 11.06.2015г. на министъра на земеделието и храните, връчено на 19.06.2015г. с обратна разписка, жалбоподателят е уведомен, че е одобрен окончателния специализиран слой със заповед № РД-46-287 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, поради което оспорването е в преклузивния 14 - дневен срок от съобщаването.

По основателността на жалбата съдът приема, че е неоснователна по следните съображения:

Обжалваната заповед е постановена от компетентния административен орган, тъй като издателят на процесния акт - министърът на земеделието и храните /сега министърът на земеделието, храните и горите/ е централен орган на изпълнителната власт с обща компетентност в областта на селскостопанската политика. Процесният административен акт е издаден в рамките на правомощието му, регламентирано в чл. 33а от ЗПЗП, в редакцията на закона, обн. в ДВ, бр. 12 от 13.01.2015г. и чл. 16г от Наредба № 105/2006г., в редакцията, обн. в ДВ, бр. 16 от 27.02.2015г., както и е в съответствие с действащите нормативни актове, приети от ЕС, които са задължителни за изпълнение от всички държави-членки, а именно: Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19.01.2009 г. за установяване на общи правила и схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани и Регламент (ЕО) № 1122/2009 г. на Комисията от 30.11.2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент. Съгласно чл. 4, ал. 2, б.“г“ от ДФЕС (Договора за фунцкиониране на Европейския съюз) (ДФЕС) споделената компетентност между Съюза и държавите-членки се прилага и в областта на селското стопанство и рибарството, с изключение на опазването на морските биологични ресурси, а съобразно чл. 7 от Д. С следи за съгласуваността между различните си политики и действия, като отчита всички свои цели и се придържа към принципа на предоставената компетентност.

Процесната заповед е постановена в изискуемата писмена форма и е мотивирана с излагане на правни и фактически основания за издаването й, които се съдържат в самата заповед и в приложената по делото административна приписка, включително в представения от ответника оптичен диск /DVD - R/, съдържащ цифрови географски данни относно спорните 9 броя БЗС.

Настоящият съдебен състав приема, че обжалваният акт е издаден при спазване на административнопроизводствените правила. Безспорно е установено по делото, че със заповед № РД - 09-807 от 05.12.2014г. министърът на земеделието и храните е одобрил обновения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние", който е актуализиран за 2014 г. чрез дешифрация на нова цифрова ортофото карта /ЦОФК/ на страната и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината от областните и общински структури на МЗХ.Оната цел на визираната заповед е да информира заинтересованите земеделски производители за изготвяне на специализирания слой и да им укаже възможностите за запознаване с него и за подаване на възражения срещу обхвата му, както и да одобри процедурата и правилата за разглеждане на такива възражения. В изпълнение на заповедта на интернет страницата на МЗХ е публикувано съобщение, с което земеделските стопани са информирани за възможността да подадат възражения срещу този слой в определени негови части. С тази заповед се открива производство съгласно чл.16б, ал.1 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол и чл. 66 от АПК по одобрение на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане”. В конкретния случай "Табаков - 74" ЕООД е подало възражение срещу обхвата на специализирания слой, в което обаче не са посочени конкретни възражения и основания за включването на заявените площи в допустимия слой. В тази насока заключението на СТЕ изрично приема, че границите на допустимия специализиран слой коректно са отразени и съответни на извършените по протоколите за теренни проверки, предвид на това, че за заявените от жалбоподателя парцели няма актуално за 2014г. самолетно или сателитно заснемане, а Цифровата ортофотокарта е изготвена по самолетни снимки от юли 2013г. и е обновена въз основа на резултатите от извършените теренни проверки на ОСЗ гр. П..

Настоящият съдебен състав приема, че процесният административен акт в обжалваната му част е постановен в съответствие с приложимия материален закон. Оторизирането на заявените за подпомагане площи се извършва след административна проверка чрез Интегрираната система за администриране и контрол/ИСАК/, която проверка представлява пространствено съпоставяне на данните от заявленията за подпомагане с данните от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Съгласно чл. 33а, ал. 1 от ЗПЗП, Министерството на земеделието и храните създава в СИЗП специализиран слой "Площи допустими за подпомагане", включващ допустимите площи в рамките на всеки физически блок. По законовата делегация на чл. 30, ал. 6 от ЗПЗП министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на системите, за което е приета Наредба №105/2006 г. Съгласно чл.16а, ал. 3 от Наредба №105/2006 г., данните в СИЗП за физическите блокове и специализирания слой "Площи допустими за подпомагане" се обновяват ежегодно чрез дешифрация /дистанционно разчитане/ на актуална цифрова ортофото карта, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане, чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и на допустимата за подпомагане площ в тях или чрез осъществяване на проверки на място. В чл.16а, ал. 4 от посочената наредба е предвидено, че теренните проверки се извършват въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните и не са проверки на място по смисъла на чл. 37 от ЗПЗП, като резултатите от тях служат за обновяване на информацията в СИЗП.

От приложената справка в представения от ответника оптичен диск /DVD - R/ се установява, че "Табаков - 74" ЕООД за кампания 2014г. е заявило площи с идентификатори на парцели: БЗС 36124 - 105-3-1; БЗС 36124 -114- 4-1; БЗС 36124 -115-5-1; БЗС 36124 -115- 6-1; БЗС 36124-118-1 -1; БЗС 36124-135-1-1; БЗС 36124-147-1-1; БЗС 36124 -158-11-1; БЗС 36124-158-12-1, които не са включени в специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2014г. От приетата по делото съдебно- техническа експертиза, която не е оспорена от страните, се установява, че актуализацията на СИЗП и на специализирания слой за кампания 2014г. е извършена само чрез теренни проверки, вкл. на физически блокове, в които има заявени площи извън актуалния към датата на кандидатстване "допустим слой". В конкретната хипотеза физическите блокове, в които дружеството - жалбоподател е заявило площи за подпомагане са били обект на теренни проверки, осъществени от експерти на ОСЗ Пещера, като резултатите са обективирани в приложените по делото протоколи съобразени от СТЕ. В хода на настоящия съдебен процес оспорващото дружество не е оборило констатациите и изводите на административния орган, формирани при определяне на площите от процесните девет БЗС, които остават извън окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014г. Заключението на вещото лице по съдебно - агрономическата експертиза, че към момента на огледа на 20.10.18г. са в много добро агротехническо и агроекологично състояние, не променя установеното от административния орган, че към момента на одобряване на окончателния специализиран слой за кампания 2014г. тези площи не са били допустими за включване в специализирания слой. Жалбоподателят в хода на производството не е оборил констатациите на административния орган и не е доказал съответствието на тези площи за включване в допустимия за подпомагане слой. Съдът приема, че актуализацията на специализирания слой е извършена на базата на обективни и нормативно заложени критерии и при извършени теренни проверки от експерти на ОСЗ Пещера, които не са оборени в хода на производството и от заключенията на двете експертизи, поради което следва, че материалноправните разпоредби са тълкувани и приложени законосъобразно при постановяване на процесната заповед в оспорената й част.

Настоящият съдебен състав приема, че в случая обжалваният акт не противоречи на целите на ЗПЗП, формулирани в чл. 2, т. 1 - т. 11 от ЗПЗП.

Предвид на изложените съображения съдът приема, че при постановяване на процесната заповед в атакуваната й част не са допуснати нарушения, съставляващи отменителни основания по смисъла на чл. 146, т. 1 - т. 5 от АПК, поради и което жалбата на "Табаков - 74" ЕООД, като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода от спора искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски следва да се остави без уважение. Ответникът не претендира разноски.

Водим от гореизложеното и на чл. 172, ал. 2, предложение последно от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Табаков - 74" ЕООД,седалище и адрес на управление гр. П., ул. "С. П" №6, ЕИК 201832750, против заповед № РД 46-287 от 06.03.2015 г., издадена от министъра на земеделието и храните, в ЧАСТТА, в която са определени площи извън окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014г. за парцели: БЗС 36124 - 105-3-1; БЗС 36124 -114- 4-1; БЗС 36124 -115-5-1; БЗС 36124 -115- 6-1; БЗС 36124-118-1 -1; БЗС 36124-135-1-1; БЗС 36124-147-1-1; БЗС 36124 -158-11-1; БЗС 36124-158-12-1, находящи се в с. К. Д, община П..

О.Б.У. искането на "Табаков - 74" ЕООД,седалище и адрес на управление гр. П., ул. "С. П" №6, ЕИК 201832750, за присъждане на разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Ключови думи