Производството е по реда на чл. 208 във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 от АПК във връзка с чл. 216, ал. 5 от ЗОП (ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ) /ЗОП/.

Образувано е по касационна жалба на „П. И" ООД със седалище гр. С., представлявано от управителя Н.А, против решение № 863/02.08.2018г.,постановено по обединена преписка № КЗК- 545/556/2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, с което, по жалби на "Т. К" ООД, със седалище гр. С. и на ДЗЗД "И. Т" със седалище гр. С., с участници "Туви енд Ко" ЕООД и "Иджис" ЕООД, е отменено Решение № 16 от 13.06.2018 г. на Заместник изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за класиране на участниците и определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води - р. Дунав в района на АЕЦ "Козлодуй" с обособени позиции: № 1: Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон; и № 2: Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води - р. Дунав в района на АЕЦ "Козлодуй", и преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на етап последно законосъобразно действие - преглед на техническите предложения на участниците,при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението.

В касационната жалба са релевирани доводи за неправилност на обжалваното решение като постановено в нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост отм. енителни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК, приложим на основание чл. 216, ал. 6 от ЗОП. С доводи,изведени от чл.207 от ЗОП, са развити твърдения, че обжалваното решение на КЗК е постановено по неинвокирани,респ. преклудирани възражения, поради което и неправилно неоставени без разглеждане.На второ място се сочат възражения,че КЗК неправилно счела, че възложителят е допуснал съществено нарушение на административнопризводствени правила и на чл. 51,ал.9 и ал.10 ППЗОП при замяната на четири члена на помощната си комисия в две последователни заповеди/след първата от 19.01.2018г/,а тя самата допуснала нарушение на процедурни правила,като не се произнесла по искането на втория оспорващ за изискване на допълнителни доказателства в тази връзка /включително разпит на свидетели/, и съответно нарушила материалния закон и постановила необоснован акт,като неправилно приела:1/ че възложителят е допуснал твърдяните от оспорващите дружества нарушения досежно отстраняването им и 2/ че неправилно приела,че и по двете обособени позиции той е следвало да бъде отстранен .Досежно последния довод касаторът обосновава и съображение,че възложителят не е допуснал нарушение на ЗОП,затова намира, че КЗК необосновано приела оспорения административен акт за класиране за незаконосъобразен.С оглед горните твърдения формира извод за незаконосъобразност на решението на КЗК и моли за неговата отмяна. Претендира присъждане на разноски.В откритото съдебно заседание на ВАС касаторът-лично чрез управителя и чрез процесуалния си представител адв.. А и в писмена защита,поддържа жалбата

Ответникът - Комисия за защита на конкуренцията не изпраща представител и не изразява становища по подадената касационна жалба.

Ответната страна:"Т. К" ООД чрез процесуалния си представител адв.. Р, и в писмена защита, оспорва жалбата като неоснователна, излага доводи за законосъобразност на обжалваното решение и моли то да бъде оставено в сила. Претендира присъждане на разноски за настоящата инстанция

Ответната страна ДЗЗД "И. Т", с участници:"Туви енд Ко" ЕООД и "Иджис" ЕООД, не изпраща представител и не изразява становища по подадената касационна жалба.

Ответникът - Заместник изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда -също.

Участвалият в настоящото производство прокурор от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба. Намира, че КЗК правилно е отменила като незаконосъобразно обжалваното решение на възложителя, тъй като при преценка на релевантните за случая факти и съответните текстове по ЗОП, за него се установява наличие на предпоставки, определящи го за незаконосъобразно и обосноваващи приложимост на основанието чл. 215, ал. 2, т. 2 от ЗОП за неговата отмяна. Счита за правилен извода на КЗК, че атакуваният акт на възложителя е постановен при извършено нарушение от страна на възложителя при определяне на нови членове на комисията,което е опорочило процедурата до степен незаконосъобразност и от своя страна прави незаконосъобразни всички последващи действия по процедурата, извършени след подписване на Протокол 1, свързани с разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците, както и крайния административен акт. Намира,че замяната на член от комисията с друг е възможна при хипотезата на чл. 51, ал. 11 ППЗОП и става със заповед на възложителя при предпоставките на чл. 51, ал. 9 и 10 от ППЗОП, но в случая тези предпоставки липсват,както и че идеята на законодателя е работата на комисията в процедурата по възлагане на обществена поръчка да започне и завърши в един и същ поименно определен състав от възложителя, което цели гарантиране на безпристрастно и обективно изпълнение на задълженията й,в каквато връзка счита,че КЗК е изложила обосновани мотиви в подкрепа на правните си изводи. Преценява, че в обжалваното решение на КЗК не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна. Предлага процесното решение на КЗК да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 216, ал. 1 ЗОП и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Производството пред КЗК е по реда на глава двадесет и седма - чл. 196 и следващите от ЗОП. Образувано е по жалби на "Т. К" ООД със седалище гр. С. и на ДЗЗД "И. Т" със седалище гр. С., с участници "Туви енд Ко" ЕООД и "Иджис" ЕООД, против решение № 16 от 13.06.2018 г. на заместник изпълнителния директор на ИАОС, в качеството му на възложител, за класиране на участниците и определяне на изпълнител за обществена поръчка с посочения по-горе предмет, открита с Решение № 35 от 13.12.2017 г. на възложителя. С обжалваното решение те са отстранени от участие по двете обособени позиции,а "П. И" ООД със седалище гр. С. - класирано на първо място и определено за изпълнител. В относимата за настоящото производство част в тях дружествата-жалбоподатели твърдяли, че административният акт,с който е завършила обществената поръчка е незаконосъобразен поради допуснати нарушения на ЗОП, предвид несъобразяване с разпоредбата на чл. 51, ал.9 и 10 от ППЗОП, тъй като възложителят извършил особено съществено нарушение при определяне на нови членове на комисията по чл. 103 от ЗОП, което е опорочило процедурата до степен незаконосъобразност и от своя страна прави незаконосъобразни всички последващи действия по процедурата, извършени след подписване на Протокол 1, свързани с разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците, както и крайния административен акт.Обосновали и възражение, че възложителят е действал незаконосъобразно и в разрез с нормите на ЗОП при тяхното остраняване,предвид липса на основанията по чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП,както и наличие на такова по отношение на класираното на първо място и определено за изпълнител "П. И" ООД, гр. С..

КЗК преценила жалбите за допустими и ги разгледала по същество. Обсъдила наведените от дружествата доводи и приела, че са осъществени повечето от твърдяните с жалбите нарушения на материалноправни норми и едно съществено такова на административнопризводствени правила .

От писмените доказателства в приложената административна преписка КЗК приела за установено, че процедурата за възлагане на процесната обществена поръчка е открита с Решение № 35 от 13.12.2017 г. на възложителя .

С решението за откриване на процедурата са одобрени обявлението и документацията за участие в процедурата, с оповестен критерий за оценяване на офертите по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена.

Във връзка с възраженията на жалбоподателите за допуснати нарушения при провеждане на възлагателната процедура КЗК установила, че надлежно назначената със заповед № 24/19.01.2018 г.на възложителя, на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, била последвана от две други заповеди,съответно с № 98/09.03.2018 г и с № 171/23.04.2018г,с които били заменени по двама от членовете на предходната, и всяка обективирала работата си в съответен протокол. По отношение на другото спорно обстоятелство установила, че видно от първия, в изпълнение на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, комисията отворила трите оферти, оповестила съдържащите се документи в опаковките, представени от участниците и проверила за отделен запечатен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", след което трима от членовете на комисията подписали плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническото предложение на участниците.Видно от втория констатирала, че представените от "Т. К" ООД със седалище гр. С. и ДЗЗД "И. Т" със седалище гр. С. технически предложения не отговарят на изискванията на възложителя по образец № 3, поради което и на основание чл. чл. 107, т. 2 буква "а" от ЗОП ги предложила за отстраняване.Със следващия протокол извършила оценка на ценовите предложения, като предложила "Т. К" ООД за отстраняване –на основание чл. 107, т. 2, буква "б" от ЗОП за дейност Дейност 1 и Дейност 3, поради това,че цена от 0.01 лев „означава липса на цена” и осъществила класирането, като на първо място поставила "Просервиз инженеринг" ООД по обособена позиция № 1 - "Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон" с предложена цена 300 010 лв. без ДДС или 360 012 лв. с ДДС и по обособена позиция № 2 - "Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води - р. Дунав в района на АЕЦ "Козлодуй" с предложена цена 78 010 лв. без ДДС или 93 612 лв. с ДДС. Възложителят възприел предложението на помощната комисия и издал оспорения акт.

При така установените данни и след като извършила преглед на представените по преписката доказателства, с оглед възраженията в жалбите, и като съобразила условията на възложителя и офертите на трите дружества КЗК приела, че са осъществени десет от твърдяните в жалбите множество нарушения,осем от които-предмет и на настоящия спор, както следва:

КЗК преценила жалбата за основателна в частта за двукратно заменения състав на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, като счела,че замяната на член на комисията с друг е възможно само в хипотезата на чл. 51, ал. 11 ППЗОП и тя става със заповед на възложителя,като в случая след първата, са издадени още две заповеди от възложителя - № 98/09.03.2018г.и № 171/23.04.2018г.,без да са налице материалноправните предпоставки за това,посочени изрично в чл. 51, ал. 9 и 10 от ППЗОП - членът на комисията да си е направил самоотвод или да му е направен отвод при възникнала обективна причина, поради която не може да изпълнява задълженията си или при възникнал конфликт на интереси с участник или кандидат в процедурата. Съобразила формираната от ВАС практика, че замяната на членове на комисията без наличие на тези предпоставки представлява несъществено нарушение, но само когато се извършва промяна в състава на комисията с резервните членове, посочени в заповедта за назначаване.Счела настоящият случай за различен поради факта,че в двете нови заповеди ( от 09.03.2018 г. и от 23.04.2018 г.), заменените членове не фигурират, т.е. са окончателно изключени, а идеята на законодателя е работата на комисията в процедурата за възлагане на обществената поръчка да започне и приключи в един и същ, поименно определен състав от възложителя,с оглед да се гарантира неприкосновеността й, а и да се ограничи вероятността за безпричинни и необосновани промени в състава на комисията, оттам и възможността за намеса на възложителя в работата на помощния орган,с цел гарантиране на безпристрастно и обективно изпълнение на задълженията от членовете на комисията.Формирала решаващ извод,че определянето на нови членове на комисията не се е осъществило по законоустановения ред, което опорочило всички последващи действия на комисията по разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците, т.е. че тези нарушения са съществени и водят до отмяна на крайния акт на възложителя и връщане на процедурата от последното законосъобразно действие - преглед на техническите предложения на участниците, което да се извърши от първоначално назначената от възложителя комисия, в състава, определен със заповед № 24/19.01.2018г., а при невъзможност да се изпълни предписанието, промяната на състава на комисията да се осъществи при стриктно спазване на регламентирания в чл. 51, ал. 9 - 11 от ППЗОП ред.

Органът по преразглеждане изрично приел,че този порок води до назаконосъобразност на всички останали действия по процедурата, извършени след подписване на Протокол № 1, но за пълнота на изложението развил съображения и за материалната незаконосъобразност на процесния акт,като приел липса на основания за отстраняване на двамата оспорващи,съответно-наличие на такова по отношение на класирания на първо място участник,в която връзка и по въпросите,предмет на настоящия спор, приел следното :

1/Че т. 3.1 от Техническата спецификация на документацията се изисква да бъде доставена една спектрометрична гама-сонда (СГС) ENVINET GmbH SARA-121 (SARA 2.0) или еквивалентна с посочени параметри,като в оферта на кандидата трябва да има конкретно предложение за СГС ENVINET GmbH SARA-121 или еквивалентна с посочени параметри,и в офертите на "Т. К" ООД и на ДЗЗД "ИДЖИС ТУВИ", противно на приетото от възложителя,е налице такова предложение.

2/ Че ценовото предложение на "Т. К" по дейност 1 и дейност 3, с предложената цена от 0.01 лева с включен ДДС не означава липса на реално ценово предложение,щом възложителят не е поставил минимална цена за всяка от дейностите, под която участниците нямат право да оферират.

3/ че констатациите на назначената от възложителя комисия по отношение на офертата на участника ДЗЗД "И. Т" по обособена позиция № 1, досежно ключов експерт № 3 и №7, не са съобразени с изискването на т. 4.1.3. от Техническата спецификация и т. 4.7. от нея.

4/ че констатациите на назначената от възложителя комисия по отношение на офертата на участника ДЗЗД "И. Т" по обособени позиции № 1 и № 2, досежно изискуемите доказателства за предложените ключови експерти 1, 2, 3, 4 и 5 по обособена позиция № 1 и ключови експерти 1 и 2 за обособена позиция № 2,не са съобразени с изискването на т. 4 от Техническата спецификация .

5/Че по съображения,изложени в жалбата на ДЗЗД "И. Т”, а не при служебна проверка,и предвид установеното,че в представеното от участника "П. И" ООД техническо предложение за обособена позиция № 1 не е посочен срок за изпълнение на дейност 2 и начин на комуникация с възложителя и подход за осигуряване на проследимост на процеса,въпреки изричното изискване на възложителя, т.е. то е непълно, то този участник е следвало да бъде предложен за отстраняване от участие по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 2 буква "а" от ЗОП,също както в представеното от същия участник техническо предложение за обособена позиция № 2 не е посочен подход на работа - последователността от действия за осигуряване на изпълнението на предмета на поръчката, както и начин на комуникация с възложителя и подход за осигуряване на проследимост на процеса, съгласно изискванията на възложителя,поради което и по обособена позиция № 2 то е непълно и не отговаря на условията на документацията, с оглед на което, на същото основание, този участник е следвало да бъде предложен за отстраняване от участие и по обособена позиция № 2.

6/ Че аргументите на помощната комисия на възложителя по повод предложената от участника "П. И" ООД цена за дейност 1 по обособена позиция № 1са противоречиви и неясни,поради което е следвало да се приложи нормата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП

7/ Че изложените аргументи на помощната комисия на възложителя по повод цената на "П. И" ООД за дейност 1 по обособена позиция № 2 са в противоречие с одобрената от възложителя и влязла в сила документация за участие по отношение на дейността "Реинсталация на приложният софтуер в ЦС (Централната станция)" може да бъде направена за около 1 час”, поради което е следвало да се приложи нормата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП .

Тъй като предложението на помощната комисия е възприето от възложителя, а то е опорочено и от тези седем съществени нарушения, КЗК извела извод, че е налице основание за отмяна на крайното решение на възложителя в относимата за настоящия случай част.

С оглед установените нарушения, КЗК преценила жалбите за основателни, отменила решението на възложителя в оспорената част и върнала процедурата по процесната обществена поръчка на възложителя за процедиране съобразно мотивите на решението.

Въз основа на установените фактически обстоятелства ВАС намира, че правилно КЗК е формирала извод за незаконосъобразност на оспореното решение на възложителя на посочените основания.

Решението на Комисията за защита на конкуренцията е правилно. При постановяването му не са допуснати нарушенията, релевирани с настоящата жалба на касатора, предвид следното:

Доводите за незаконосъобразност на решението на КЗК не са съобразени с чл. 51, ал.1т.1 и ал. 9 -11 от ППЗОП, съгласно които след изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на оферти възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която определя поименния състав и лицето, определено за председател,съответно всеки член на комисията по ал. 1 е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че по обективни причини не може да изпълнява задълженията си или е възникнал конфликт на интереси,като възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с кандидат или с участник,а в случаите по ал. 9 и 10 възложителят определя със заповед нов член.

Възраженията на касатора не държат сметка и за чл. 51, ал. 4, т. 4 от ППЗОП, съгласно който председателят на комисията по ал. 1, т. 1 прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си,нито за разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от ЗОП, съгласно която възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог,като съобразно ал.5правилата за работа на комисията се определят с Правилник за прилагане на закона.

Съвкупният анализ на тези норми води до еднозначния извод,изведен в множество решения на ВАС, че замяната на членове на комисията, без да са налице материалноправните предпоставки, изброени в чл. 51, ал. 9 и 10 от ППЗОП е несъществено нарушение, но само когато се извършва промяна в състава на комисията с резервните членове, посочени в заповедта за назначаване,а настоящият случай не е такъв-резервни членове въобще не са посочени,а и не са посочени, нито установени факти, обосноваващи извод за невъзможност някой от заменените членове да изпълнява задълженията си/един от последните-адв.М.З-външен експерт, даже не знае защо е заменен,за което е подал заявление,приложено на неномериран лист в папка 1.1. от приложенията.Не се твърди,още по-малко доказва направен самоотвод или възникнал конфликт на интереси,налагащи отстраняване на член на комисията, респ.замяна, дължима в хипотезите на чл. 51, ал. 9, 10 и 11 ППЗОП,за която ВАС е имал повод да се произнесе,че е напълно различна от възможността да се назначават резервни членове – решение № 16000 от 28.12.2017 г. по адм. д. № 12728/2017 г., и решение № 8772 от 28.06.2018 г. по адм. д. № 6335/2018 г.,двете- на ІV отд. на ВАС.

При положение,че в случая в двете нови заповеди ( № 98/09.03.2018 г. и № 171/23.04.2018 г. -л.69 и л.67 от папка приложения 1.3), в които без съображения и без наличие на законовите условия са заменени общо 4 членове,които са изключени от състава на комисията,обоснован е водещият извод на КЗК,че е налице особено съществено нарушение на чл. 51, ал. 9 и 10 от ППЗОП, опорочаващо крайния акт на възложителя. Твърдението на касатора,че в протокол № 2 на комисията на възложителя имало мотиви за отстраняването, не е съобразено с факта,че такива,ако са налице,а в случая не са, следва да се отразят в заповедта на възложителя,а не в протокол на помощния му орган. Затова и процесното Решение правилно е отменено, а процедурата -върната на етап последно законосъобразно действие - преглед на техническите предложения на участниците, което да се извърши от първоначално назначената от възложителя комисия в състава определен със заповед № 24/19.01.2018 г., а при невъзможност да се изпълни това указание, промяната на състава на комисията да се осъществи при спазване на регламентирания в чл. 51, ал. 9 - 11 от ППЗОП за това ред.

По тези съображения е неоснователно основното твърдение в касационната жалба. Направеният в тази връзка довод,че КЗК допуснала нарушение на процедурни правила,като не се произнесла по искането на втория оспорващ за изискване на допълнителни доказателства в посочената по-горе посока,съдът намира за неоснователно,предвид обстоятелството,че касаторът не може да брани чужди права.

Като лишени от основание настоящият състав намира и останалите съображения в настоящата жалба,предвид следното:

По възраженията за отстраняване:

Видно от т.3.1 от Техническата спецификация на документацията,възложителят е изискал да бъде доставена една спектрометрична гама-сонда (СГС) ENVINET GmbH SARA-121 (SARA 2.0) или еквивалентна с посочени параметри,като в оферта на кандидата трябва да има конкретно предложение за СГС ENVINET GmbH SARA-121 или еквивалентна с посочени параметри. В офертите на отстранените дружества-образец № 3 / "Т. К" ООД и ДЗЗД "ИДЖИС ТУВИ"/, противно на приетото от възложителя, такова предложение е налице.

Ценовото предложение на "Т. К" по дейност 1 и дейност 3 -образец № 4, с предложена цена от 0.01 лева с включен ДДС, противно на приетото от възложителя,не означава „липса на реално ценово предложение”, или „ несъответно ценово предложение”,както твърди касаторът,при положение,че възложителят не е поставил минимална цена за тези дейности, под която участниците не могат да предлагат.В тази връзка КЗК се е съобразила с константната практика на ВАС.

Видно от изискването на т. 4.1.3. и на т. 4.7. от Техническата спецификация,формираните изводи на назначената от възложителя комисия по отношение на офертата на участника ДЗЗД "И. Т" по обособена позиция № 1, досежно ключов експерт № 3 /Сервизен инженер специализирана електроника/ и №7 /бази данни/, не са съобразени с тях.Този извод следва от изискването първият да отговаря на следните минимални изисквания за квалификация: Висше образование с професионална квалификация в професионално направление физически науки и/или електротехника, електроника и автоматика и/или комуникационна и компютърна техника или еквивалентно,анализирано в съвкупност с приложеното към техническото предложение копие на диплома на лицето посочено като ключов експерт 3 - Сервизен инженер специализирана електроника е висше образование и с квалификация инженер химик по ядрени прибори и завършен пълен курс по специалност химични войски дозиметристи,а вторият- да отговаря на следните минимални изисквания за квалификация: "Висше образование с професионална квалификация в професионално направление физически науки и/или математика и/или информатика и компютърни науки и/или електротехника, електроника и автоматика и/или комуникационна и компютърна техника и/или еквивалентно",анализирано с посочения в офертата на участника ДЗЗД "И. Т"ключов експерт 7 - лице с квалификация инженер мениджър с диплома, издадена 1995г. от Т. У, гр. С.,с приложен и Сертификат за преминал курс за бази данни. Твърдението на касатора,че е минал „голям период от издаването й”,не е съобразено с обстоятелството,че възложителят не е поставил изискване в частта на издадените документи,доказващи професионална квалификация. Приложеният с настоящата жалба Учебен план на ТУ-София, е неотносим към предмета на спора.

Констатациите на назначената от възложителя комисия по отношение на офертата на горепосочения участник по обособени позиции № 1 и № 2, досежно изискуемите доказателства за предложените ключови експерти 1, 2, 3, 4 и 5 по обособена позиция № 1 и ключови експерти 1 и 2 за обособена позиция № 2, че липсвали копия от декларираните договори за ключовите експерти, също не са съобразени с изискването на т. 4 от Техническите спецификации,а именно "Участникът да докаже, че отговаря на горните изисквания, като представи списък на екипа от експерти, в който декларира образование, общ и специфичен професионален опит, наличие на изискуеми сертификати,като към списъка участникът трябва да представи доказателства за декларираните обстоятелства, а именно: копие на дипломи, копие на трудови, служебни, осигурителни книжки, копие на референции, копие на договори и др. подобни."Горният извод се налага от текста на това изискване, обуславящ съображение,че тези документи за доказване изискването на възложителя не се изискват в кумулация, т.е. и един от тях, в случая референцията, е достатъчен. По отношение на ключови експерти 1 и 2 за обособена позиция № 2 е обоснован, с оглед представените в преписката доказателства, изводът на КЗК, че е доказан опитът на тези експерти, предвид приложените копия на трудови книжки и референции от работодател, при съобразяване с изискването на възложителя по т. 4 от техническата спецификация за обособени позиции № 1 и № 2, посочено по-горе.

Противно на твърдяното,не е налице нарушение на чл.207 от ЗОП, предвид съдържанието на жалбата на ДЗЗД "И. Т”,сезираща КЗК в частта,обосноваваща съображения по представеното от участника "П. И" ООД техническо предложение. В последното, за обособена позиция № 1, действително не е посочен срок за изпълнение на дейност 2, нито начин на комуникация с възложителя и подход за осигуряване на проследимост на процеса,въпреки изричното изискване на възложителя,поради което то е непълно.Затова и изводът на КЗК, че този участник е следвало да бъде предложен за отстраняване от участие по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 2 буква "а" от ЗОП,е законосъобразен.Освен това,и защото в представеното от участника "П. И" ООД техническо предложение за обособена позиция № 2 също не е посочен подход на работа - последователност от действия за осигуряване на изпълнението на предмета на поръчката, нито начин на комуникация с възложителя и подход за осигуряване на проследимост на процеса, съгласно изискванията на възложителя,и по обособена позиция № 2 то е било непълно и неотговарящо на изискванията в документацията, поради което, отново на основание чл. 107, т. 2 буква "а" от ЗОП, този участник е следвало да бъде предложен за отстраняване от участие и по обособена позиция № 2.

Обосновани са изводите на КЗК и досежно съображенията на помощната комисия по предложената от участника "П. И" ООД цена за дейност 1 по обособена позиция № 1,поради което е следвало да намери приложение нормата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Най-сетне,законосъобразни са изводите по повод цената на "П. И" ООД за дейност 1 по обособена позиция № 2, че не е съобразена с одобрената от възложителя и влязла в сила документация за участие по отношение на дейността "Реинсталация на приложният софтуер в ЦС (Централната станция) може да бъде направена за около 1 час”, поради което е следвало да се приложи посочената по горе разпоредба на ЗОП .Този извод следва от т. 9.2. б. "В" от документацията, с оглед изричното изискване ценовото предложение да е в съответствие с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, попълнено съгласно Образец № 4 към настоящата документация, което да съдържа: предложенията на участника относно цената за придобиване на услугата, предмет на обществената поръчка по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3, и от т. 3 на Образец № 4, където е посочено: "Декларираме, че предложената от нас цена е окончателна, съответно при евентуално сключване на договор с възложителя ще се приема за твърдо договорена и не подлежаща на промяна през целия срок на изпълнението му". Не е налице и това твърдяно отменително основание, а възражението в противоположния смисъл не намира опора в закона.

Последното твърдение в настоящата жалба, че КЗК, без задълбочени мотиви, незаконосъобразно приела, че възложителят е нарушил ЗОП, е неоснователно, Противно на твърдяното в настоящата жалба, изводът за наличие на нарушение е законосъобразен и съобразен с практиката на ВАС по идентични казуси. Нито едно от останалите твърдения в тази връзка не обслужва тезата за наличие на отменително основание поради нарушение на материалния закон.

Обобщеното твърдение, че КЗК необосновано приела оспорения административен акт за незаконосъобразен, въпреки че отговаря на изискванията и духа на ЗОП, е неоснователно.

По изложените съображения настоящият съдебен състав преценява като неоснователни всички възражения на касационния жалбоподател. Намира за законосъобразни и обосновани правните изводи на КЗК, изведени въз основа на обективно установени фактически обстоятелства. В обжалваното решение на КЗК не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна, поради което жалбата против постановеното решение, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора и с оглед чл. 143, ал. 4 от АПК, вр. с чл. 228 АПК, вр. с чл. 216, ал. 6 ЗОП, направеното искане от процесуалния представител на касатора за разноски по делото е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

С оглед чл.143, ал. 3 от АПК, вр. с чл. 228 АПК, вр. с чл. 216, ал. 6 ЗОП, своевременно заявеното от процесуалния представител на ответната страна искане за разноски пред ВАС е основателно и доказано за сумата от 1000 лв, съобразно данните от адв. пълномощно, приложено на л. 70 от делото.Посочената сума касаторът следва да бъде осъден да заплати на тази страна за разноски пред настоящата инстанция.

Водим от горното и на основание чл. 216, ал. 5 ЗОП, от ЗОП, Върховният административен съд, Четвърто отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 863/02.08.2018г.,постановено по обединена преписка № КЗК- 545/556/2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията.

О.Б.У. искането на „П. И" ООД със седалище гр. С., чрез управителя Н.А, за присъждане на разноски по делото.

ОСЪЖДА «П. И" ООД със седалище гр. С., чрез управителя Н.А,да заплати на "Т. К" ООД, със седалище гр. С.,чрез управителя,сумата 1000 /хиляда/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция .

Решението е окончателно.

Ключови думи