Производството е по реда на чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на "ХИМЕМ" ЕООД, притежаващо ЕИК[ЕИК], с адрес гр. В., [улица], №[номер], представлявано от управителя Е.М, против Решение № 206/03.07.2020 г. на Административен съд - гр. В., V състав, постановено по адм. д. № 45 по описа за 2020 г. на този съд. С решението е отхвърлена жалбата на дружеството срещу решение за възстановяване на акциз № 8300/3/2007 от 22.06.2011 г. на Началника на Митница - Лом, изменено в частта за лихвата с решение № 602/19.08.2011 г. на Директора на Агенция "Митници". В полза на Териториална дирекция "Дунавска" на Агенция "Митници" е присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Касаторът твърди, че обжалваното съдебно решение е нищожно и неправилно по смисъла на чл.209, т.1 и т.3 АПК. Същото според касатора е незаконосъобразно, дискриминиращо и постановено с пристрастие. Позовава се на предвиденото в чл.177, ал.2 АПК, на чл.129, ал.6 ДОПК, на т.д. №3/2013 г. на ОС на ВАС. Счита, че съдът е нарушил разпоредби от Европейското право и конституцията на РБ. Моли да му бъде възстановена лихва за периода от 01.01.2011 г. до 29.01.2007 година, както и да бъдат обявени за нищожни решенията на началника на Митница "Лом" и на директора на директора на Агенция "Митници".

Ответникът - Директорът на ТД "Дунавска", е оспорил КЖ с доводи, конкретизирани в писмен отговор на гл. юрк.. Ф.

Представителят на ВАП дава заключение за основателност на КЖ, но поради различни мотиви.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, преценявайки допустимостта на КЖ, валидността, допустимостта и правилността на обжалваното решение и след служебна проверка по чл.218, ал.2 АПК прие за установено следното: Касационната жалба е депозирана от страна по делото, в срок, срещу подлежащ на оспорване съдебен акт, поради което КЖ е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна.

С решение № 7080/19.05.2011 г. състав на ВАС - Първо отделение по адм. д. № 14846/2010 г., е отменил решение № 432/25.10.2010 г., постановено по адм. д. №360/2010 г. по описа на Великотърновския административен съд, вместо което е постановил, че отменя мълчаливия отказ на началника на митница "Лом" за възстановяване/прихващане на акциз по искане вх. № 28 - 00 - 4910/28.12.2006 г. за прихващане или възстановяване на акциз, потвърден при условията на чл.27, ал.4 ЗАДС и преписката е изпратена на началника на Митница "Лом" за възстановяване/прихващане на акциза за посочения в мотивите период и размер. С решение №8300/3/2007/22.06.2011 г. (л.63 от делото), началникът на Митница "Лом" е възстановил на "ХИМЕМ" ЕООД акциз за сделки в страната и начислени лихви - сума в размер на 90 060,86 лева. Сумата включва акциз в размер на 57636,50 лева за периода от 01.01.2001 г. до 31.10.2002 г. и лихва в размер на 32424,36 лева, на основание чл.129, ал.6, изр. второ ДОПК, считано от 29.01.2007 година. Управителят на "ХИМЕМ" ЕООД е обжалвал решението пред горестоящия административен орган и с решение № 602/19.08.2011 г. директорът на Агенция "Митници" е изменил решение №8300/3/2007/22.06.2011 г. на началника на Митница "Лом за възстановяване на акциз, в частта за лихвата, като същата се дължи от момента на подаване на искане за възстановяване на акциз от "ХИМЕМ" ЕООД до окончателното плащане.

Дружеството е оспорило пред АССГ решение №8300/3/2007/22.06.2011 г. на началника на Митница "Лом за възстановяване на акциз, в частта му относно определената законна лихва върху подлежащия на възстановяване акциз. Образувано е адм. д. №7658 по описа за 2011 г. на АССГ, приключило с определение № 6776/22.12.2011 година. С цитираното определение е оставена без разглеждане жалбата на "ХИМЕМ" ЕООД срещу решение №8300/3/2007/22.06.2011 г. на началника на Митница "Лом за възстановяване на акциз, в частта му относно определената законна лихва и е прекратено производството по делото. С окончателно определение № 15711/23.12.2014 г. състав на Осмо отделение във ВАС по негово адм. д. № 15698/2014 г., е оставил в сила определение № 6776/22.12.2011 година на АССГ по адм. д. № 7658/2011 година.

В обжалваното първоинстанционно решение са проследени всички съдебни произнасяния по жалби/искания на управителя на "ХИМЕМ" ЕООД.Касаторът не сочи конкретни негови пороци, които да имат за последица нищожността му.

В разпоредбата на чл.177, ал.2 АПК е предвидено, че актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решениена съда, са нищожни, като всеки заинтересован може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я обяви. Цитираната норма касае актове и действия на административния орган, поради което административният съд правилно е посочил в съдебното решение, че за да е налице такава хипотеза е необходимо оспореният административен акт, чиято нищожност се претендира, да е повторно издаден акт със същото съдържание, като отменения. Това означава да са разпоредени същите права и задължения, на същите фактически основания. Освен това, видно е, че в решение № 7080/19.05.2011 г. на състав на ВАС - Първо отделение по адм. д. № 14846/2010 г,. е обсъдена разпоредбата на чл.129 ДОПК, която регламентира повече от една хипотеза във връзка с определяне началния момент за дължимост на лихвата.

В допълнение към гореустановеното, касационната инстанция счита за доказано възражението на гл. юрк.. Ф, съдържащо се в писмения отговор, че решение №8300/3/2007/22.06.2011 г. на началника на Митница "Лом за възстановяване на акциз, в частта му относно определената законна лихва, чиято нищожност се претендира, е обжалвано пред съда и делото е приключило с влязъл в сила съдебен акт. Обоснован е първоинстанционния мотив, че в случая е неприложима нормата на чл.177, ал.2 АПК. С платежни нареждания от 24.06.2011 г. и от 07.07.2011 г. на "ХИМЕМ" ЕООД са възстановени сумата в размер на 57636,50 лв. - акциз за периода от 01.01.2001 г. до 31.10.2002 г. и лихва в размер на 32424,36 лева, считано от 29.01.2007 година. След издаване на решение № 602/19.08.2011 г. на Директора на Агенция "Митници", в полза на "ХИМЕМ" ЕООД са възстановени още 768,31 лв. с платежно нареждане от 31.08.2011 година.

Настоящият състав на ВАС, Осмо отделение споделя мотивите на Административен съд - Враца, на основание чл.221, ал.2, предложение последно АПК.

Първоинстанционното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което касационната инстанция го оставя в сила.

Разноски: С оглед на резултата по делото и направеното искане от процесуалния представител на ответната страна, в нейна полза трябва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева.

Водим от гореизложеното и в този смисъл, Върховният административен съд, състав на Осмо отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 206/03.07.2020 г. на Административен съд - гр. В., V състав, постановено по адм. д. № 45 по описа за 2020 г. на този съд.

ОСЪЖДА "ХИМЕМ" ЕООД, притежаващо ЕИК[ЕИК], с адрес гр. В., [улица], №[номер], представлявано от управителя Е.М, да заплати на Териториална дирекция "Дунавска" към Агенция "Митници" сумата в размер на 100 лева - юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция.

Решението е окончателно.

Ключови думи
No law branches!