Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на община З., чрез кмета С. Г и процесуалния представител адвокат Димитрова срещу решение №968 от 5.10.2020г., постановено адм.дело №595 по описа за 2020г. на Административен съд София област /АССО/. С решението е отхвърлена жалбата на общината срещу решение от 28.05.2020г. на ръководител на УО на /Оперативна програма околна среда/ ОПОС, с което на община З. е наложена финансова корекция по пропорционалния метод от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по Оперативна програма околна среда, представляващи средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове…в размер на 5% от стойността на сключения договор №26-634-9/18.7.2019 г. – по обособена позиция 1 – 46600 лв. без ДДС, по договор №26-634-10 от 18.7.2019г. по обособена позиция 2 – 46600 лв. без ДДС и по договор №26-634-6 от 18.7.2019г. по обособена позиция 3 – 44980 лв. без ДДС.Дорите са свързани с изпълнение на обществена поръчка относно третиране на битови отпадъци. Касаторът твърди неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл.209 т.3 от АПК. Развива много подробни доводи в касационната жалба. Иска да бъде отменено решението на първата инстанция и да се постанови решение по същество, с което се отмени решението на ръководителя на Управляващия орган на ОПОС за определяне на финансовия корекция в посочените размери и претендира присъждане на направените по делото разноски.

По делото е постъпил отговор на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда 2014-2020г. от 11.11.2020г., чрез процесуалния представител, в който се оспорва касационната жалба. Излагат се подробни доводи в подкрепа на обжалваното решение и направените в него изводи се сочат като законосъобразни. Претендира присъждане на разноски з размер на 450 лв.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава подробно заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховен административен съд, четвърто отделение като взе предвид разпоредбите на чл.218 и сл. от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна.

Предмет на контрол пред първата инстанция е било решение от 28.05.2020г. на ръководител на УО на /Оперативна програма околна среда/ ОПОС, с което на община З. е наложена финансова корекция по пропорционалния метод от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по Оперативна програма околна среда, представляващи средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове…в размер на 5% от стойността на сключения договор №26-634-9/18.7.2019 г. – по обособена позиция 1 – 46600 лв. без ДДС, по договор №26-634-10 от 18.7.2019г. по обособена позиция 2 – 46600 лв. без ДДС и по договор №26-634-6 от 18.7.2019г. по обособена позиция 3 – 44980 лв. без ДДС.Дорите са свързани с изпълнение на обществена поръчка относно третиране на битови отпадъци. Съдът е повторил подробно приетото от административния орган, възраженията на бенефициента – община З. като е изложил фактическата обстановка по представената административна преписка. Възприел е изцяло изводите на УО на ОПОС, че приетата Методика за оценка на техническите предложения не е с достатъчно ясни критерии, които да гарантират адекватна преценка на направените оферти. Поради което е извел извода за наличие на предпоставки по ЗУСЕСИФ на необходимост от налагане на финансова корекция и е приел за правилно решението на административния орган.

Решението е неправилно, постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. На първо място липсват изводи за приета от съда фактическа обстановка. Изложеното от административния орган следва да бъде предадено през преценката на съда на твърденията на двете страни. Липсва конкретен отговор на въпроса – с какво приетата от възложителя методика за оценка на техническите предложения не гарантира обективно сравняване и оценяване на техническите оферти. Тези общи фрази от закона, при наличие на конкретна формула за изчисление КО=П1+П2, с конкретно посочено съдържание на всеки показател – П1-организация на работата на експерта по изпълнение на поръчката и П2-ценови критерий, не могат да се приемат за конкретни по процесната обществена поръчка нарушения. Конкретната преценка на техническите предложения са изключителна оперативна самостоятелност на органа, приложима чрез специално назначени и определени лица, участващи в помощния орган на възложителя, които със своята експертиза могат да направят оценка на всяко едно техническо предложение. В съответствие с обявените условия на възложителя. Няма никаква обосновка дали липсват мотиви, с какво се нарушава възможността за сравнение на предложенията и оценката на техническите оферти. Не е посочено от съда по какъв начин следва да е било направено оценяването, пак с оглед на формулата за изчисляване на офертите, че да не е налице това общо твърдяно нарушение. Съдът е този, който е следвало да даде отговорите на тези въпроси, при положение, че общите фрази – „обвързаност на различните дейности за изпълнение..“ не сочи противоречие с разпоредбата на чл.33 от ППЗОП - Възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и други документи, за да оценяват организацията на изпълнение в съответствие с методиката за оценка. Не се допуска оценяване на пълнотата и начина на представяне на информацията в документите. В тези случаи в документацията за участие се определят ясни и конкретни условия, на които следва да отговарят плановете и графиците, и информацията, която трябва да съдържат. Още повече, че се касае за обособени позиции – три и за всеки от тях е избран изпълнител – за първите две „А.Б.П“ ЕООД, за третата – „Екотийм“ ООД. Всичко изложено от съда няма конкретна фактическа обстановка, която да сочи защо тези, описани от тях заложени в документацията изисквания представляват конкретни нарушения на процедурата при провеждане на обществената поръчка. С какво е нанесена вреда на европейските средства, как е възпрепятствана възможността за участие, по какъв начин възложителя, чрез помощният си орган е нарушил възможността за обективно сравнение на офертите. Съдът не е събрал данни дали откриването на обществената поръчка, когато могат се оспорват критериите за оценка, методиката за изчисление и всички залегнали в документацията параметри, не е оспорено по съдебен ред, дали има влязъл в сила съдебен акт, който да е обсъдил посочените въпроси. Няма данни и дали има производство пред КЗК и съда дали има оспорване и на избора за изпълнител, където се третират техническите параметри на предложенията. Защото в такъв случай следва преценката на органа и съда да се съсредоточи само в преценката на последствията, ако приемат, че има такива нарушения, предвид ЗУСЕСИФ и Наредбата.., дали има нанесена вреда по смисъла на чл.70 ал.1 т.9 - за нередност, съставляваща нарушение на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ.

Не на последно място липсват мотиви защо съдът възприема и размера на определената санкция – и то по отношение на трима класирани по три договора по три обособени позиции – в определен размер.

Разпоредбата на т.9 на ал.1 от чл.70 от ЗУСЕСИФ следва да бъде определена като изключително обща, принципна, затова конкретизацията на всеки отделен случай трябва да съдържа подробно изложение на относимите факти – в случая как приетата методика за оценяване на техническите оферти по определени параметри представлява нарушение на правилата за определяне на изпълнител - дали не са се явили достатъчно кандидати за изпълнението на обществената поръчка, или е имало възможност за други цени / тогава няма да дава отражение върху техническото предложение, а върху ценовото/. Действие или бездействие, при положение, че има подробно изложени мотиви на помощния орган. И не на последно място това би ли имало за последствие и какво последствие за нанасяне на среда на средствата от ЕСИФ. И тогава да бъдат и изведени относимите правни изводи.

Тъй като в случая такава изяснена фактическа обстановка липсва. Поради което решението се явява неправилно, следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за нови фактически установявания, съобразно мотивите на настоящето решение и съответно ново разглеждане.

Разноските следва да бъдат преценявани при новото разглеждане на делото.

По изложените съображения и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Върховен административен съд, четвърто отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение №968 от 5.10.2020г., постановено адм.дело №595 по описа за 2020г. на Административен съд София област и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав на същия съд.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Ключови думи
No law branches!