Производството е по чл.237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по искане на „Джордан” ООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление гр. П., ул.”Синитевска” №1, представлявано от управителя А. Дайем за отмяна на влязло в сила решение № 13500/10.10.2019 г., постановено по адм. дело № 4884/2018 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение.

С искането се твърди, че са налице предпоставките за отмяна на съдебното решение по чл.239, т.5 от АПК и се иска отмяната му. Посочва се, че „Джордан“ ООД не е надлежно представлявано, поради което е било лишено от възможност да участва в делото. Според искателя съдебното заседание на 13.02.2020г. по адм.д. №559/2020г. е проведено с участието на адв.. Д, като пълномощник на дружеството, който е с оттеглени адвокатски пълномощия. Сочи, че на 16.01.2020г., в офиса на адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев“ е входирана молба, с която е заявено оттегляне на дадените пълномощия на дружеството на адв.. Д да представлява „Джордан“ ООД пред касационната инстанция по обжалване на решение № 13500/10.10.2019 г. по адм. дело № 4884/2018 г. на ВАС. Заявлението е предадено на служител на адвокатското дружество – И.Ш, поради отсъствието на адв.. Д. По така изложените съображения се претендира отмяна на решение № 13500/10.10.2019 г., постановено по адм. дело № 4884/2018 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав.

Ответникът – Комисия за защита на конкуренцията, чрез юрисконсулт Кантарев, оспорва молбата като неоснователна.

Ответниците - "Фламагаз СА" ,"Т.Т.Е" ООД, "Клипър 1959" SL Испания, редовно призовани, чрез адв. Е.Д в писмен отговор и в съдебно заседание оспорват искането като неоснователно. Претендират разноски.

Ответниците - "Дима" ООД и "Фламагаз С.А." ЕООД, редовно призовани, не изразяват становище по молбата за отмяна.

Ответникът А. Дайем, редовно призован, не изразява становище по молбата за отмяна.

Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия, като обсъди допустимостта на молбата за отмяна и изложеното в нея, намира молбата процесуално допустима, но неоснователна, поради следните съображения:

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по жалба на „Джордан“ ООД, "Фламагаз SА" и "Т.Т.Е" ООД, против решение №284/15.03.2018г. на Комисия за защита на конкуренцията, постановено по преписка №КЗК/618/2017г. С решение № 13500/10.10.2019 г., постановено по адм. дело № 4884/2018 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, са отхвърлени жалбите на „Джордан“ ООД, "Фламагаз SА" и "Т.Т.Е" ООД срещу решение №284/15.03.2018г. на КЗК.

П. В административен съд е постъпила касационна жалба от „Джордан“ ООД, чрез адв. И.Д, "Фламагаз SА" и "Т.Т.Е" ООД, чрез адв. Е.Д, срещу решението на тричленния състав на ВАС. По делото е проведено съдебно заседание на 13.02.2020г., за което касасационния жалбоподател „Джордан“ ООД е призован чрез адв.. Д.А.Д е взел участие в съдебното заседание, като е осъществил процесуално представителство на касационния жалбоподател „Джордан“ ООД, чийто законен представител не се е явил лично. С решение № 8613 от 01 юли 2020г. по адм. дело № 559/2020год. по описа на ВАС, петчленен състав на първа колегия, е оставено в сила решението на тричленния състав на ВАС.

Като правно основание за предяваване на искането за отмяна, което е предмет на настоящото съдебно производство, искателят е посочил чл.239, т.5 от АПК. Цитираната разпоредба визира няколко хипотези на отмяна на влязло в сила решение, всяка от които представлява самостоятелен фактически състав: 1. когато страната, която вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или 2. не е била надлежно представлявана, или 3. когато не е могла да се яви лично или чрез повереник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани. Общото е, че страната не е могла да вземе участие лично или чрез надлежен представител в съдебното заседание при гледане на делото, което е довело до нарушаване на правото й на защита и това се е отразило върху правилността на постановеното съдебно решение.

Настоящият съдебен състав намира, че в случая нито една от формите на нарушаване на процесуалните правила, посочени по- горе, не е осъществена, тъй като не е осъществено оттегляне на пълномощие по реда на чл.35 от ГПК. По силата на тази норма оттеглянето се извършва от доверителя, като негово е задължението да уведоми съда. В настоящия случай, не е налице надлежно уведомяване на съда от дружеството за оттегляне на адвокатско пълномощие.

Като следствие на така изложените обстоятелства, адв.. Д е продължил да бъде процесуален представител на касационния жалбоподател „Джордан“ ООД по по адм. дело № 559/2020год., респ. всички процесуални действия, извършени от него по делото в качеството му на процесуален представител на „Джордан“ ООД, включително тези, извършени в проведеното на 13.02.2020г. открити съдебно заседание са валидни.

С оглед на тези съображения се налага извода, че „Джордан“ ООД не е било лишено от възможност да участва в делото.

По изложените съображения, искането за отмяна по чл.239, т.5 от АПК и като такова следва да бъде отхвърлено.

Разноски: С оглед изхода на спора искателят следва да заплати на ответната страна Комисия за защита на конкуренцията разноски за юрисконсултско възнаграждение в размера на 300 лева. Следва да се уважи претенцията и на ответника „Фламагаз“ СА за присъждане на сторените в настоящото съдебно производство разноски, с оглед представения списък по чл.80 от ГПК, възлизащи на 977.72 лева адвокатско възнаграждение.

Водим от горното и на основание чл.244, ал.1 от АПК, Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ искането на „Джордан” ООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление гр. П., ул.”Синитевска” №1, представлявано от управителя А. Дайем за отмяна на влязло в сила решение № 13500/10.10.2019 г., постановено по адм. дело № 4884/2018 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение.

ОСЪЖДА „Джордан” ООД, ЕИК[ЕИК], да заплати на Комисия за защита на конкуренцията сумата от 300 лв. /триста лева/ за юрисконсултско възнаграждение за настоящата съдебна инстанция.

ОСЪЖДА „Джордан” ООД, ЕИК[ЕИК], да заплати на „Фламагаз“ СА разноски в размер на 977.72 лв. /деветстотин седемдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки/за настоящата съдебна инстанция

Решението не подлежи на обжалване и отмяна.