Производството е по чл. 237, ал. 1, във връзка с чл. 239, т.1 от АПК.

Образувано е по искане на Д.С.К. от [населено място] за отмяна на влезли в сила Решение № 7863 от 29.06.2015г. по адм. дело № 3992/2015г. на Върховния административен съд и Определение № 14212 от 27.11.2014г. по адм. дело № 12524/2014г. на Върховен административен съд, с твърдения за наличие на предпоставките по чл.239,т.1 от АПК-ново обстоятелство по чл. 239, т. 1 от АПК от съществено значение за делото, което при решаването му не е могло да бъде известно на молителя. Като такова сочи, подадени от него Жалба с вх. №10994 от 10.08.2015г. по описа на САС и Искане с вх. № 8716 от 10.08.2015г. по описа на В..

Ответникът по молбата за отмяна – Главна дирекция „Национална полиция” не взема становище по искането за отмяна.

Искането за отмяна на влязло в сила Решение № 7863 от 29.06.2015г. по адм. дело № 3992/2015г. на Върховния административен съд е недопустимо, поради следните съображения:

На основание чл. 244, ал. 3 от АПК решенията на Върховния административен съд, с които се отхвърля искане за отмяна или се отменя решението изцяло или отчасти, не подлежат на обжалване. Способите за съдебна защита чрез обжалване или отмяна при наличието на някоя от предпоставките по чл. 239, т. 1 - 6 от АПК се прилагат само по отношение на съдебните актове, постановени в редовно инстанционно производство. Разпоредбата на чл. 237, ал. 2 от АПК допуска отмяна от седемчленен състав на Върховния административен съд на влезлите в сила решения на петчленни състави, които са постановени по съществото на спора в редовно инстанционно производство, но не и в производство по реда на чл. 237 и сл. от АПК. Решение № 7863 от 29.06.2015г. по адм. дело № 3992/2015г. на Върховния административен съд, петчленен състав, което е постановено в извънредно извънинстанционно производство,поради което не подлежи на отмяна. Искането на Д.С.К. е недопустимо и като такова следва да се остави без разглеждане, а производството по делото в тази му част да се прекрати.

Искането за отмяна на влязло в сила Определение № 14212 от 27.11.2014г. по адм. дело № 12524/2014г. на Върховен административен съд е подадено в срока по чл. 240, ал. 1 от АПК и е процесуално допустимо. По същество е НЕОСНОВАТЕЛНО.

С определението на петчленния състав на ВАС по адм. д. № 12524/2014г., чиято отмяна се иска, е оставена без разглеждане частната жалба на Д.С.К. против Определение № 7142/27.05.2014г. по адм. дело № 6820/2014г. на Върховния административен съд, пето отделение. С последното е оставено в сила определение № 1288 от 18.03.2014г. по адм. дело № 1828/2014г. на Административен съд София-град, с което е оставена без разглеждане жалбата на Д. К. срещу бездействието на служителите на РПУ-МВР, [населено място] за приключване на дознание № 229-д от 2009г., срещу бездействие на полицията, посочено в негова молба № 4466 от 14.02.2014г. адресирана до АССГ и бездействие по молба от 18.01.2002г. на 06 РПУ, както и срещу удостоверение на министерство на правосъдието № 3121 от 06.06.1994г. и срещу писмо № 981 от 08.05.2012г. и от 13.08.2012г. на ВАпелП и производството по делото е прекратено. За да остави без разглеждане искането ВАС е посочил, че съгласно чл.131 АПК съдебните производства по кодекса са двуинстанционни, като атакуваното определение е било окончателно и не подлежи на обжалване – чл.223 АПК.

За да се произнесе по искането за отмяна настоящият състав приема следното:

В съответствие с разпоредбата на чл. 239, т. 1 от АПК, влезлият в сила съдебен акт подлежи на отмяна когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. Отнася се за непълнота на фактическия или доказателствения материал, която се разкрива след като решението е влязло в сила и тя не се дължи на процесуално нарушение на съда или небрежност на страната. Под "нови обстоятелства" следва да се разбират такива факти от действителността, които спрямо спора са от значение на юридически или доказателствени факти, които да са нови, т. е. да не са включени във фактическия материал по делото и да са подкрепени с писмени доказателства. Под "нови писмени доказателства" следва да се разбират не само потвърдените с писмен документ новооткрити обстоятелства, а и новооткрити или новосъздадени документи относно факти, които са били твърдени по време висящността на делото, но поради една или друга причина не са могли да бъдат доказани поради липса на тези документи. Важно и съществено условие е новите обстоятелствата или новите писмени доказателства да не са били известни на страната, която се позовава на тях.

Предвид изложеното настоящия състав на Върховния административен съд намира като неотносими към искането по чл. 239,т.1 от АПК за отмяна на влезлия в сила съдебен акт, сочените от молителя нови писмени доказателства, а именно подадени от същия Жалба с вх. №10994 от 10.08.2015г. по описа на САС и Искане с вх. № 8716 от 10.08.2015г. по описа на В.. В случая не се касае до непълнота на фактическия или доказателствения материал, която се разкрива след като решението е влязло в сила.

При така изложените обстоятелства, настоящият петчленен състав на Върховния административен съд намира, че не е налице соченото в молбата за отмяна основание, поради което същата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Водим от горното и на основание чл. 244, ал.1 от АПК, Върховния административен съд- седемчленен състав, II колегия

РЕШИ:

О.Б.Р. искането на Д.С.К. от [населено място], за отмяна на влязло в сила Решение № 7863 от 29.06.2015г. по адм. дело № 3992/2015г. на Върховния административен съд, като ПРЕКРАТЯВА производсвтото по делото в тази му част.

ОТХВЪРЛЯ искането на Д.С.К. от [населено място], по чл. 239, т. 1 от АПК, за отмяна на влязло в сила Определение № 14212 от 27.11.2014г. по адм. дело № 12524/2014г. на петчленен състав на Върховния административен съд

Решението е окончателно.

Особено мнение:

Ключови думи
No law branches!