Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ срещу решение № 885 от 11.01.2021 г. по адм. дело № 585/2020 г. на Административен съд – Хасково.

С обжалваното решение Административен съд – Хасково е отменил по жалба на „Био – Лидер 8“ ЕООД уведомително писмо изх. № 02-260-2600/6486 от 02.06.2020 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за кампания 2018 г., издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

Касационният жалбоподател поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради постановяването му при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, неправилно приложение на материалния закон и е необосновано – касационни основания за отмяната му по чл. 209, т. 3 АПК. Излага доводи, че съдът неправилно е приел, че обжалваният акт е немотивиран, т.к. мотивите се съдържат в съпътстващите документи, съставени в производството по издаване на административния акт. Сочи, че при извършените проверки на земеделския производител е установено неспазване на изискванията по управление по направленията от мярка 11 „Биологично земеделие“от ПРСР 2014-2020 година. В съответствие с Методиката за намаляване и отказване на плащанията по мярка 11, при неспазване на изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008, степента на нарушение е 100% за направлението. Поради това на жалбоподателя е наложена санкция от 100% за неспазени изисквания по управление за дейности БР 11 и БР 12 от направление „Биологично растениевъдство“ и оторизираната сума е 0 лева. Отделно е посочил, че е установено, че кандидатът за подпомагане не спазва минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита, съгласно Приложение № 3 на Наредба № 4 от 24.02.2015 г., което води до намаление от 5 % на общата сума за всяка дейност по направлението. При тези съображения иска да се отмени обжалваното решение и се отхвърли първоначалната жалба.

Ответникът по касационната жалба – „Б. Л 8“ ЕООД, представя писмен отговор, в който изразява становище, че обжалваното решение е правилно и не са налице касационни основания за отмяната му.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на пето отделение, като прецени данните по делото, доводите и възраженията на страните, намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в законния срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

По делото са установени следните фактически обстоятелства:

"Био – Лидер 8" ЕООД е подал заявление за подпомагане за кампания 2018 г. с УРН: 658955, УИН: 26/180518/80582, с дата на заявлението 14.05.2018 г., за посочените в заявлението схеми и мерки, в т.ч. по мярка 11 – "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 година. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели.

По мярка 11 „Биологично земеделие“ са заявени за подпомагане парцели с обща площ 3,89 ха, в землището на с. П., област Х., както следва:

- БЗС 57618-240-1, парцел 57618-240-1-1 с площ 0, 30 ха, посочен с код биологично растениевъдство (БР) 11 – постоянно затревени площи (ливади и пасища) – ливади за косене;

- БЗС 57618-240-1, парцел 57618-240-1-2 с площ 2,63 ха и

- БЗС 57618-240-2, парцел 57618-240-2-1, с площ 0, 96 ха, и двата с код БР 12 – трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, засадени с вишни.

Ведно със заявлението за подпомагане по различните схеми и мерки, с формуляра "Приложение за кандидатстване по мярка 11 "Биологично земеделие" 2018" е подадено заявление за плащане по мярката по направлението "Биологично растениевъдство“. На 25.01.2019 г. пред ДФ „Земеделие“ са представени доказателства за реализация на продукция (вишни).

По преписката е приложен договор № 001820/15.12.2015 г., сключен от земеделският производител с контролиращо лице за площите и дейността – "Б.И.Б“ ЕООД.

Със заповед № 364451/05.10.2018 г. и заповед № 369745/05.10.2018 г. на началник отдел "Регионален технически инспекторат" при ДФ “Земеделие“ е разпоредено извършването на проверка на място във връзка с кандидат с УРН 658955, относно заявление с УИН 26/180518/80582, с посочени местоположения на проверката, включително парцел 57618-240-2-1 (45708786), 57618-240-1-2 (45708098) и 57618-240-1-1 (45708099).

При проверката, в заявка № 364451 "Общи данни за стопанството", в т. 3 от таблицата е записано, че не е представен актуален сертификат. Представеният сертификат за съответствие с № 21/2016/00 е с период на валидност до 05.02.2017 г. и не е качен актуален сертификат на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите. В Таблица III – Общи изисквания към стопанствата, произвеждащи биологична растениевъдна продукция, в точка 6. 2 е отразено, че кандидатът не е преминал обучение съгласно Наредба № 4 от 24.02.2015 г., а в точка 6. 6, че кандидатът няма заверена от сертифициращия орган годишна програма за производство.

В протокол от 26.10.2018 г. е посочено, че в определения 10-дневен срок кандидатът на е представил документ за обучение.

За извършената проверка е изготвен доклад за проверка на място по "Мярка 11 Биологично земеделие – 2018", с който управителят на "Био – Лидер 8" ЕООД е запознат. В доклада е посочено от проверяваното лице, че е наличен сертификат, издаден след проверката. В инкорпорираната в доклада таблица допълнително е отразено, че не се спазват на територията на цялото стопанство минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 3 на Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 -2020 г.; не са спазени всички законови изисквания относно биологичния метод на производство; не е спазено изискването да се купуват продукти за растителна защита само от лица, които са търговци и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита; оборудването за прилагане на продукти за растителна защита не е преминало задължителна проверка по отношение безопасността и опазването на здравето на хората и околната среда и не притежава удостоверение за техническа изправност.

В обяснение от "Био – Лидер 8" ЕООД, представител на дружеството е посочил, че до края на октомври ще бъде наличен доклад и сертификат от сертифициращата фирма.

Във вид на заверено ксерокопие по делото е представен Сертификат за съответствие № 21/2016/00, издаден на оператора "Био - Лидер 8" ЕООД, с период на валидност от 05.02.2016 г. до 05.02.2017 г. Сертификат за текущата 2018 г. не е представен, включително и в хода на съдебното производство.

За резултата от проверката до "Био - Лидер 8" ЕООД е изпратено уведомително писмо изх. № 01-262-6500/709 от 01.11.2018 г., с което дружеството е уведомено, че при проверката на място са констатирани несъответствия, детайлно описани в приложения контролен лист (доклад за проверка). С писмото е дадена възможност стопанинът да направи своите забележки и възражения в рамките на 14 дни от датата на получаване на уведомителното писмо.

На 02.06.2020 г. заместник изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ е издал оспореното уведомително писмо изх. № 02-260-2600/6486 за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" от програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за кампания 2018 година. С акта "Био – Лидер 8" ЕООД е уведомено за оторизирана субсидия по мярката в размер на 0 лева. Посочено е, че общата оторизирана сума за получаване е изчислена чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) след извършването на задължителни и/или проверки на място, съгласно чл. 37 от ЗПЗП, на данните в подаденото от дружеството заявление. Данните били сравнени с наличната информация, съдържаща се във вътрешните регистри на ИСАК, както и с предоставените данни от контролиращите лица във връзка с чл. 49 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на Мярка 11 "Биологично земеделие". В колона 16 от "Таблица с изчисление на финансово подпомагане по направление "Биологично растениевъдство" е посочено, че за площите по БР 11 и БР 12 не са спазени изискванията за управление, като сумите за подпомагане - 65,71 лева и 3910, 88 лева, попадат именно в тази колона, а общият размер на оторизираната сума, съгласно таблицата е 0 лева.

В пояснителен текст относно колона 16 е посочено, че санкцията в лева е наложена съгласно Раздел V "Намаления при неспазване на базови и изисквания по управление за направленията от мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020", буква "а" - направление "Биологично растениевъдство", буква "Б" "Изисквания за управление" от Методиката за намаляване и отказване на плащанията по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020, утвърдена със Заповед № РД 09-453 от 10.05.2019 г., издадена на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 24.02.2015 година.

Съгласно приложената по делото Методика за намаляване и отказване на плащанията по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г., приложение към заповед РД 09-144/23.02.2017 г., изменена със заповед РД09-453 от 10.05.2019 г., в буква "а" - направление "Биологично растениевъдство", буква "Б" "Изисквания за управление", земеделските стопани се подпомагат само за извършването на дейности, съгласно установените с Наредба № 4 от 25.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. изисквания за управление, които надхвърлят съответните базови изисквания. Формираната сума на база общата избираема за подпомагане площ умножена по ставката за конкретната дейност се намалява при неспазване на изискванията за управление за съответната степен на неспазване, както следва: 100 % за БЗС-то – при установени парцели, които не се контролират от контролиращо лице; 100 % за направлението - при неспазване на изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008, на целия блок на земеделското стопанство.

При тези фактически обстоятелства, съдът е приел от правна страна, че обжалваното уведомително писмо е издадено от компетентен административен орган, в кръга на предоставените му правомощия, съгласно заповед № 03-РД/715 от 27.06.2017 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и в предвидената писмена форма, но не съдържа фактически и правни основания за издаването му.

Съдът е приел, че в уведомителното писмо няма конкретни мотиви относно материалноправните основания за извършеното намаляване на финансовото подпомагане. Преценил е, че органът не е посочил защо приема, че са налице неспазени изисквания за управление и какви са тези изисквания за управление, които не са спазени от кандидата. Посочил е, че в разясненията дадени под таблицата на стр. 3 до стр. 5 от УП са изброени всички възможни хипотези на несъответствие при наличието, на които се издава процесния акт, но без да става ясно коя от хипотезите е приложима в случая. Отбелязал е, че евентуалните фактически основания не могат да се извлекат и от цитираната в акта Методика. В цитираната част от Методиката не се съдържат конкретни изисквания за управление, при неспазване на които се отказва финансово подпомагане на земеделските стопани. На страница 2 от оспорения акт, в таблица "Площи с неспазени изисквания по управление" единствено е вписано, че на територията на цялото стопанство не са спазени изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008, както и че при констатирано неспазване на биологичните изисквания на тези два регламента, установената сума се намалява със 100%. Липсва конкретизация кои от изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007 и/или на Регламент (ЕО) 889/2008 не са спазени, поради което не е ясно за адресата на акта защо му е наложено 100%-но намаление, съответно се препятства и възможността за съда да провери представляват ли действително тези изисквания такива по управление, както и по отношение на кои конкретно площи не са спазени.

Съдът е преценил, че не представлява изложение на фактически мотиви по смисъла на закона и извършеното в акта бланкетно посочване, че общата оторизирана сума за получаване е изчислена чрез ИСАК, след извършване на задължителни административни и/или проверки на място (съгласно чл. 37 от ЗПЗП) на данните в подаденото заявление и тези данни са сравнени със съответната налична информация, съдържаща се във външните регистри на ИСАК, поддържани на основание чл. 30 от ЗПЗП, както и в предоставените данни от контролиращите лица във връзка с чл. 49 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014- 2020 година. Посочил е, че в Наредбата са регламентирани различни изисквания спрямо кандидатите за подпомагане по мярката, изброени са подпомаганите дейности, както и условията, при които плащанията се отказват или намаляват и в тази връзка административният орган е следвало да конкретизира кои условия за допустимост за участие по мярката не са спазени от кандидата. Съдът е приел, че такива фактически и правни основания не могат да се изведат и от съдържанието на документите, приложени в представената по делото административна преписка. Поради това съдът е намерил, че оспореният акт не е мотивиран, което обстоятелство е самостоятелно и достатъчно основание за отмяната му, съгласно чл. 146, т. 2 АПК.

Съдът е обсъдил законосъобразността на обжалвания акт и с оглед приложението на разпоредбите на Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 година. Посочил е, че в чл. 13 от Наредбата е предвидено, че когато при проверка на място или административни проверки се установи, че за съответните парцели, пчелни семейства или животни не са спазени базовите изисквания съгласно приложение № 2, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 3 и изискванията по управление, плащанията за биологичните дейности се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите. Счел е, че според цитираната разпоредба, изискванията по управление, които следва да бъдат спазени за заявените за подпомагане парцели, се съдържат в цитираните към наредбата приложения и в самата наредба, като по отношение на посочените в Методиката изисквания за управление, не е достатъчно само бланкетно им посочване. Намерил е противоречие между приетото основание за отказ от административния орган в оспорения акт – неспазване на изискванията за управление и отразеното в контролния лист от извършената проверка на място, изготвен от служител на РТИ – Хасково, т.к описаните в доклада неспазени минимални изисквания по-скоро препращат към приложение 3 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г., а не към посочените в Методиката общи изисквания за управление. Приел, че констатации в този смисъл не са изведени от административния орган в оспорения акт. Поради това е приел, че обжалваното уведомително писмо е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Решението е неправилно. Съдът погрешно е интерпретирал доказателствения материал по делото и е достигнал до неправилни правни изводи.

Видно от съдържанието на обжалвания акт, в поясненията на стр. 4 към колона 10: Установена площ след прилагането на раздел V „Намаления при неспазване на базови и изисквания по управление за направленията от мярка 11 „БЗ“ от ПРСР 2014-2020“, буква „а“ направление „Биологично растениевъдство“, буква Б) „Изисквания за управление“ от Методиката, е отразено, че неспазените изисквания за управление на заявената от кандидата дейност са били установени чрез извършени административни проверки, проверки въз основа на предоставена информация на ДФЗ –РА от външни институции съгласно чл. 49 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г., както и чрез проверка на място от Технически инспекторат към Разплащателната агенция, назначена със заповед № 364451; 360050; 369745. В контролния лист от извършената проверка на място са посочени конкретните неспазени изисквания за управление. Както се посочи по-горе, по делото са приложени контролни листове, доклади и протоколи от извършените проверки. От същите е видно, че земеделският производител не е представил сертификат за съответствие за текущата година, документ, че е преминал обучение съгласно Наредба № 4 от 24.02.2015 г. и годишната програма не е заверена от сертифициращия орган. За изложените фактически обстоятелства са съставени необходимите документи и земеделският производител е бил надлежно уведомен. Следователно, противно на приетото от съда, обжалваният акт съдържа фактически основания за оторизиране на заявената субсидия по мярка 11 в размер на 0лв. Съдът неправилно е приел, че актът е немотивиран и мотиви за издаването му не се намират и в съпътстващите документи по административната преписка. Кандидатът е бил уведомен за констатациите на проверяващите органи и е имал възможност да представи липсващите документи, както е отбелязал в контролния лист. Поради това възраженията на оспорващия (сега касационен ответник), че не е ясно защо не е оторизирана заявената сума за финансово подпомагане са неоснователни и неправилно са кредитирани от съда. Дали фактическите обстоятелства, поради които е отказано финансово подпомагане, сочат на неизпълнение на изискванията за управление е релевантно за материалната законосъобразност на акта.

Съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 24.02.2018 г., когато при проверка на място или административни проверки се установи, че за съответните парцели, пчелни семейства или животни не са спазени базовите изисквания съгласно приложение № 2, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 3 и изискванията по управление, плащанията за биологичните дейности се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите. В чл. 33, ал. 1 от Наредбата е предвидено, че подпомаганите лица, изпълняващи дейности по направленията по чл. 3, са длъжни да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията.

В оспореното уведомително писмо, в таблицата на стр. 2 "Площи с неспазени изисквания по управление" е посочено, че на територията на цялото стопанство не са спазени изискванията на Регламент (ЕО) 834 и Регламент (ЕО) 889/2008 г. Пояснено е, че при констатирано неспазване на биологичните изисквания на Регламент (ЕО) 834 и Регламент (ЕО) 889/2008 г., установената сума се намалява със 100 %.

Съгласно член 71 от Регламент (ЕО) 889/2008, всяка година преди датата, посочена от надзорния или контролния орган, производителят трябва да уведоми надзорния или контролния орган за своята програма за производство на растителни култури, като даде разбивка по парцели. В доклада за извършената проверка, е посочено, че земеделският производител не е представил на сертифициращия орган годишна програма за производство, съобразно член 71 от Регламент (ЕО) 889/2008.

Съгласно чл. 49 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г., контролиращите лица въвеждат в Системата за въвеждане на данни от външни институции резултатите от извършени през текущата година проверки на земеделските стопани. В чл. 48, ал. 9 от Наредба № 5 от 03.09.2018 г. е предвидено, че контролиращото лице издава документ по смисъла на член 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 на оператор, съответно подизпълнител, с който има сключен договор за контрол и сертификация. Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения XII и XIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да съдържа количество произведена продукция. В заявка № 364451 "Общи данни за стопанството" и доклада от проверката изрично е посочено, че липсва сертификат за 2018 г., издаден от контролиращото лице.

По делото е представено придружително писмо с вх. № 01-262-2690/706 1 от 01.11.2018 г., внесено от земеделския производител в ДФ „Земеделие“, в което е отразено, че се иска разрешение да се представи инспекторски доклад за производство с дата на инспекция 29.10.2018 г. и заявление за сертификация с годишна програма за растениевъдство, съгласно член 71 от Регламент (ЕО) 889/2008. Такива документи обаче не са представени по делото, представените инспекторски доклад и сертификат са за 2017 година. Поради това съдът неправилно е приел, че обжалваният акт е материално незаконосъобразен. Установените фактически обстоятелства сочат, че кандидатът не е спазил изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 на К.С.Р V "Намаления при неспазване на базови и изисквания по управление за направленията от мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020", буква "а" - направление "Биологично растениевъдство", буква "Б" "Изисквания за управление" от Методиката за намаляване и отказване на плащанията по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020, утвърдена със Заповед № РД 09-453 от 10.05.2019 г., издадена на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г., установената сума се намалява със 100%. Поради това с обжалвания акт правилно е отказано финансиране и е оторизирана сума в размер на 0 лв.

Предвид изложеното, обжалваното решение следва да се отмени и поради това, че спорът е изяснен от фактическа и правна страна, следва да се постанови друго, с което да се отхвърли жалбата на „Био – Лидер 8“ ЕООД срещу уведомително писмо изх. № 02-260-2600/6486 от 02.06.2020 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за кампания 2018 г., издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

С оглед изхода на спора и своевременно заявената претенция от касационния жалбоподател за присъждане на разноски, „Био – Лидер 8“ ЕООД следва да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата 200лв., разноски за юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции (по 100лв. за всяка инстанция), на основание чл. 78, ал. 8 ГПК вр. чл. 144 АПК.

Водим от горното, Върховният административен съд, пето отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 885 от 11.01.2021 г. по адм. дело № 585/2020 г. на Административен съд – Хасково и вместо него постановява:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Био – Лидер 8“ ЕООД срещу уведомително писмо изх. № 02-260-2600/6486 от 02.06.2020 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за кампания 2018 г., издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което е оторизирана сума в размер на 0 лв.

ОСЪЖДА „Био – Лидер 8“ ЕООД да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата 200лв., разноски за юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Решението не подлежи на обжалване.

Ключови думи