Производството е по реда на чл. 176, ал. 1 във вр. с чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по молба на Л.Г от гр. С. за допълване на решение № 5639 от 11.05.2021 г., постановено по адм. дело № 428 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд.

О. На експертна лекарска комисия, гр. С., ТЕЛК - I състав при „І-ва МБАЛ – София“ ЕАД, ТП на НОИ София - град, Регионална дирекция за социално подпомагане - София - град и Агенция за хора с увреждания, гр. С., не са представили отговори в срока по чл. 176, ал. 2 от АПК.

За да се произнесе, Върховният административен съд, шесто отделение, взе предвид следното:

Искането е процесуално допустимо като подадено от надлежна страна в срока по чл. 176, ал. 1 от АПК, но разгледано по същество, е неоснователно.

На основание чл. 176, ал. 1 от АПК в случаите, в които не се е произнесъл по цялото оспорване, съдът постановява допълнително решение по свой почин или по искане на страна по делото, предявено в едномесечен срок.

С касационното решение, чието допълване се иска, Върховният административен съд в тричленен състав на шесто отделение се е произнесъл по цялото искане за отмяна по реда на чл. 208 и следв. от АПК на решение № 5714 от 21.10.2020 г. по адм. дело № 12585 по описа за 2019 г. на Административен съд София – град. Касационната инстанция е отменила обжалваното първоинстанционно съдебно решение и се е произнесла по съществото на спора с решение, с което е отменила обжалваното експертно решение № 0921 / зас. № 110 от 28.06.2019 г. на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) - Специализиран състав по неврологични и УНГ болести.

Искането на жалбоподателката за постановяване на допълнително решение, с което да бъде отменено и експертно решение (ЕР) № 2759/12.11.2018 г. на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) при „І-ва МБАЛ – София“ ЕАД, потвърдено по всички поводи с отмененото ЕР на НЕЛК № [номер] от 28.06.2019 г., е неоснователно.

На основание чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗЗ (ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО) на съдебен контрол пред съответния административен съд по реда на АПК подлежат само решенията на НЕЛК. С чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗЗ (ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО) е предвидена обжалваемост на решенията на ТЕЛК само по административен ред пред НЕЛК. Поради това решенията на ТЕЛК, потвърдени с решения на НЕЛК, не подлежат на обжалване по съдебен ред и на пряк съдебен контрол, съответно - съдът не дължи постановяване на решение по тяхната законосъобразност. При отмяна на оспореното решение на НЕЛК по съдебен ред се считат за отменени и потвърдените с него актове на по-долустоящите органи на медицинската експертиза на работоспособността.

Предвид изложените съображения искането за допълване на касационното решение е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

Водим от горното и на основание чл. 176, ал. 2, изр. 3 от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ искането на Л.Г от гр. С. за допълване на решение № 5639 от 11.05.2021 г., постановено по адм. дело № 428 по описа за 2021 г. на Върховния административен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Ключови думи
No law branches!