О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 449

София, 03. 08. 2009 г.

Върховният касационен съд на Р.Б, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юли две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 352/2009 год.

Производството е по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба от адв. Г. Ц. – пълномощник на П.И.А. срещу определение от 26.05.2008 год. по ч.гр.д. № 156/2008 год. на Окръжен съд – М. потвърждаващо определение от 09.04.2008 год. на Б. районен съд за прекратяване на производството по гр.д. № 28/2008 год.,поради недопустимост на предявения иск с правно основание чл.108 ЗС,като преждевременно предявен. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност , поради нарушение на материалния закон и съществени нарушения на съдоприизводствените правила и се иска неговата отмяна.

Ответниците С.Х.Ц.,Р.Х.А. и В.Д.М. не са депозирали писмен отговор по чл.276 ал.1 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на І г. о., за да се произнесе по основателнотта на касационното обжалване,взе предвид следното:

С определение № 208 от 12.05.2009 год.по ч.гр.д. № 114/2009 год.,ВКС-ІІ г.о.е отменил разпореждането на М. окръжен съд от 07.01.2009 год.,с което е върната частната жалба на П.И.А. против разпореждане на същия съд от 12.11.2008 год.по в.ч.гр.д. № 156/2008 год.,с което е била върната частната касационна жалба срещу определението от 26.05.2008 год. по същото дело ,потвърждаващо определение на Б. районен съд от 09.04.2008 год. за прекратяване на производството. Върнал е делото на същия съд за провеждане на процедура по администриране на частната жалба с вх. № А* от 19.11.2008 год. Делото е получено във въззивния съд на 16.05.2009 год. и с разпореждане от 19.05.2009 год. неправилно съдът е оставил производството без движение за посочване на обжалваемия интерес и прилагане на мотивирано изложение на основанията за допустимост на касационно обжалване по чл.280 ал.1 от ГПК . С писмен отговор от 25.05.2009 год.частния жалбоподател е уведомил съда,че на л.17 е налице такова изложение,поради което съдът е изпратил делото на ВКС. Следва да бъде посочено,че въззивният съд е процедирал неправилно. Производството по частна жалба вх. № А* от 19.11.2008 год.,която съдът е следвало да администрира,съгласно указанията на ВКС от 12.05.2009 год.,е с правно основание чл.274 ал.2 във вр.чл.274 ал.1 т.1 ГПК,поради което разпореждането от 19.05.2009 год.е неприложимо. То е относимо към върнатата с разпореждането от 12.11.2008 год. частна жалба вх. № А* от 12.06.2008 год.и изложението към нея с вх. № А* от 03.10.2008 год.,по която обаче ще бъдат предприети съответните процесуалнти действия след произнасяне на ВКС по частната жалба от 19.11.2008 год.

Тъй като въззивният съд не е изпълнил правомощията си по чл.276 ал.1 ГПК – да изпрати препис от същата на другата страна за писмен отговор,то настоящето производство е образувано преждевременно,поради което следва да бъде прекратено и върнато на въззивния съд за администриране на частна жалба вх. № А* от 19.11.2008 год.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на І г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 352/2009 год. по описа на ВКС,І г.о.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд - М. за администриране на частна жалба вх. № А* от 19.11.2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: